[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trimming amb bashLes,
Més compacte.
#!/bin/bash
A="  dd  dd  "
echo ".${A}."
A=$(echo ${A}|tr -d [:blank:])
echo ".${A}."
Apa,
Joan Lluís Gras writes:
>PD: Per cert algú de vosaltres sap com fer l'equivalent a un trim d'una
>variable amb bash
>
>
Mira, com que són vacances, m'he mirat el que buscaves.
Funciona tant per hda?? com per hda?:

#!/bin/bash
x="hda10"
# el disc son des de lesquerra, tres caracters
disc=${x::3}
# el numero es el que hi ha a partir de la posicio 3a
numero=${x:3}
echo "disc $disc"
echo "numero $numero"

Bones d9 ... abans volia dir el 5 i no l'u ... em sembla que ja ho tinc més
aprop ...
Amb x="1 0 9 7"
echo "\"$x\"" > /tmp/temporal
tr -d [:blank:] < /tmp/temporal > /tmp/temporalfinal    # man tr
x= `eval head -n 1 /tmp/temporalfinal`
echo "Ara x és $x" i obting : Ara x és "1097" Que ja em serveix ;-)

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.734 / Virus Database: 488 - Release Date: 04/08/04

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: