[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: access adsl amb debianOn Fri, Jun 18, 2004 at 01:03:25AM +0000, Ricard Pradell Buxó wrote:
> iface eth0 inet dhcp
> <cap més linia>
> tal i com m'ha semblat entendre que ho havia de fer llegint alguns "mans". 
> Però segur que em falta tocar alguna cosa més, però no he trobat el què. 

Tens el paquet dhcp-client instal·lat?

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: