[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wireless: problemes amb S-Link DWL-G650Només volia dir que els problemes no eren tals i que ja tinc una D-Link AirPlus DWL-G650 (sense "+"!) funcionant correctament amb el driver Madwifi.

Moltes gràcies a tots!

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: