[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wireless: problemes amb S-Link DWL-G650



Les,
Els moduls que pretens compilar necessiten les caçaleres del nucli per a
poder-se compilar. Per tant si es un nucli de debian t'hauras
d'instal.lar el paquet kernel-headers que toqui. Si no es un nucli
oficial pots modificar l'enllaç pq apunti al directori on l'has compilat
(tot i q pel nom diria q es de debian. :) Compte pq si es un nucli de
debian no serveix baixar-se el nucli de kernel.org i descomprimir-lo al
directori on apunta l'enllaç.
Pel que fa a la segona pregunta prova fent un dpkg -L nompaquet i veuras
que intal.la o tambe pots fer un modprobe -l i tindras un llistat amb
tots els moduls que tens instal.lats.

Apa,
Joan

On ds, 2004-06-05 at 19:07, Quim Gil wrote:
> Fent cas al que es comentava per aquí m'he comprat una targeta wireless 
> amb chipset Atheros, la D-Link DWL-G650.
> 
> M'he baixat el driver madwifi però no sé què passa que no s'acaba 
> d'instal·lar:
> 
> tort:/home/qgil/madwifi# make
> for i in ./ath_hal ./wlan ./driver; do \
>          (cd $i; make); \
> done
> make[1]: Entering directory `/home/qgil/madwifi/ath_hal'
> make -C /lib/modules/2.6.6-1-k7/build SUBDIRS=/home/qgil/madwifi/ath_hal 
> modulesmake: *** /lib/modules/2.6.6-1-k7/build: No such file or 
> directory.  Stop.
> make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown 
> directorymake[1]: *** [all] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/home/qgil/madwifi/ath_hal'
> make[1]: Entering directory `/home/qgil/madwifi/wlan'
> make -C /lib/modules/2.6.6-1-k7/build SUBDIRS=/home/qgil/madwifi/wlan 
> modules
> make: *** /lib/modules/2.6.6-1-k7/build: No such file or directory.  Stop.
> make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown 
> directorymake[1]: *** [all] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/home/qgil/madwifi/wlan'
> make[1]: Entering directory `/home/qgil/madwifi/driver'
> make -C /lib/modules/2.6.6-1-k7/build SUBDIRS=/home/qgil/madwifi/driver 
> modules
> make: *** /lib/modules/2.6.6-1-k7/build: No such file or directory.  Stop.
> make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown 
> directorymake[1]: *** [all] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/home/qgil/madwifi/driver'
> make: *** [all] Error 2
> tort:/home/qgil/madwifi#
> 
> 
> El cas és que sí que tinc el directori /lib/modules/2.6.6-1-k7/build 
> però pel que es veu apunta a un lloc que no toca (? això del kernel ja 
> em depassa).
> 
> Per una altra banda m'he instal·lat els paquets de 
> http://debian.isg.ee.ethz.ch/public/pool/madwifi/ però tampoc hi ha 
> maneres de veure els nous mòduls...
> 
> Alguna pista?
> 
> Quim

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: