[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Wireless: problemes amb S-Link DWL-G650Fent cas al que es comentava per aquí m'he comprat una targeta wireless amb chipset Atheros, la D-Link DWL-G650.

M'he baixat el driver madwifi però no sé què passa que no s'acaba d'instal·lar:

tort:/home/qgil/madwifi# make
for i in ./ath_hal ./wlan ./driver; do \
        (cd $i; make); \
done
make[1]: Entering directory `/home/qgil/madwifi/ath_hal'
make -C /lib/modules/2.6.6-1-k7/build SUBDIRS=/home/qgil/madwifi/ath_hal modulesmake: *** /lib/modules/2.6.6-1-k7/build: No such file or directory. Stop. make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/qgil/madwifi/ath_hal'
make[1]: Entering directory `/home/qgil/madwifi/wlan'
make -C /lib/modules/2.6.6-1-k7/build SUBDIRS=/home/qgil/madwifi/wlan modules
make: *** /lib/modules/2.6.6-1-k7/build: No such file or directory.  Stop.
make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/qgil/madwifi/wlan'
make[1]: Entering directory `/home/qgil/madwifi/driver'
make -C /lib/modules/2.6.6-1-k7/build SUBDIRS=/home/qgil/madwifi/driver modules
make: *** /lib/modules/2.6.6-1-k7/build: No such file or directory.  Stop.
make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/qgil/madwifi/driver'
make: *** [all] Error 2
tort:/home/qgil/madwifi#


El cas és que sí que tinc el directori /lib/modules/2.6.6-1-k7/build però pel que es veu apunta a un lloc que no toca (? això del kernel ja em depassa).

Per una altra banda m'he instal·lat els paquets de http://debian.isg.ee.ethz.ch/public/pool/madwifi/ però tampoc hi ha maneres de veure els nous mòduls...

Alguna pista?

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: