[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: botons del debconf mal traduïtsOn Sat, May 15, 2004 at 03:42:03PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> M'he fixat que els botons de les plantilles del debconf
> em surten malament. En el «Yes» posa «SÃ-» (o una cosa
> així), a l'«OK» posa «D'accord» i en el «Cancel»
> «Cancela» (hauria de dir «Cancel·la»).

Sí, a veure si el dilluns li envie un patch a Joey. Porte dos setmanes
volent fer-ho :)

> No sé si és un error del joc de caràcters, o què.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: