[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Firefox en catalàOn Tue, Apr 13, 2004 at 09:13:59AM +0200, Quim Gil wrote:
> Això passarà a la branca Unstable?

I a testing, també, però primer l'han d'acceptar els ftpmasters de
Debian. Per això l'he pujat al meu repositori, per a que el tingueu
abans de que aparega en unstable (poden passar 1 o 2 setmanes).

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: