[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Firefox en catalàJa he pujat els paquets! (i ja era hora!)

http://people.debian.org/~jordi/debian/

Aquest és de la versió final que s'ha publicat a Softcatalà.

A diferència de mozilla en Debian, firefox té suport nadiu de "locale
automàtic": si executeu el firefox amb el paquet aquest instal·lat i el
locale configurat en català, vos surtirà en català directament sense
tindre que configurar res.

Ja em direu com va.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: