[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tractament de videoOn dj, 2004-04-01 at 18:15, muzzol wrote:

> 
> el cinelerra té un fork? no ho havia sentit mai. jo estic subscrit a la llista
> del cinelerra i fins i tot els desenvolupadors admeten que és bastant
> difícil fer produccions efectives amb les versions actuals.
> 
Jo parlo d'oïdes. Simplement feia referència al contingut d'aquest
correu:

http://nd.d5.ub.es/correupublic/msg02183.html

Què vols dir que "és difícil fer produccions efectives"? Realment no
peta bé el cinelerra?

Ho dic des de la ignorància... jo em podria plantejar de fer-lo servir,
però si d'entrada dius això em desanimes.

Orestes.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: