[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CdromOn dv, 2004-03-05 at 01:02, Josep Lloret wrote:
> Hola:
> Al intentar muntar un CD(dels dos que tinc, ambdòs Mitsumi, i que son 
> reconeguts al iniciar-se Debian) em diu que "/dev/cdrom no es un dispositiu 
> de bloc vàlit"
> 
> Tots dos son al fstab, però no surten al mtab, que, per cert, sembla com si no 
> hi fos, doncs no el troba..:"no such file or directory".....???
> ¿Què faig malament?

1) Quin tipus de suport pel cdrom tens al nucli? IDE o emulació SCSI?
2) El suport pel cdrom està compilat estàticament o com a mòdul?
3) Si és com a mòdul, el carrega en arrencar (/sbin/lsmod)?
4) Tens compilat i/o carregat el suport per sistemes de fitxers iso9660?


> Val a dir que els CD's rutllan bé, doncs els he fet servir per instal·lar 
> Debian des de Knoppix, que sí els reconeix.
> 
> 
-- 
******************************************************
* Orestes Mas                    *
* Universitat Politècnica de Catalunya        *
* Linux User 285092 http://counter.li.org      *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: