[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmuleAndreu Bassols wrote:

Hola,

JA sé que és una animalada, una brutalitat, o com ho volgueu anomenar..
Però prova d'executar l'lmule com root.

Aquest error, és el típic error de C (quan la cagues programant i et passa algun detall per alt :P). És probable que si borres l'arxiu de configuració de l'lMule, et torni a funcionar bé, sobretot si no has tocat re i t'ha deixat d'anar, i encara amb més raó si executant-lo com a un altre usuari si que et funciona.

Una raó possible, és la inconcistència d'algun arxiu de configuració del programa, i per això "peta".


Molta sort!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: