[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locale vs locale-genOn Tue, Jul 08, 2003 at 08:51:54PM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> Hi havia una manera per utilitzar més d'un local a la vegada
> però ara no hi caic. Si busques pels missatges antics segur
> que ho trobaràs.

http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2001/debian-user-catalan-200110/msg00001.html

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpGxIdFQy7mU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: