[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

locale vs locale-genSé que el tema dels locales ha estat tocat mil vegades però no sé com
ensortir-me d'aquesta.

En resum, tot el que veig a través de Gnome està en català, però tot el
que veig a la bash està encara en castellà i no sé com canviar-ho:

Per una banda:

tort:/home/qgil# locale-gen
Generating locales...
  ca_ES.ISO-8859-1... done
  es_ES.ISO-8859-1... done
  ca_ES.ISO-8859-15@euro... done
  es_ES.ISO-8859-15@euro... done
Generation complete.


Pero per l'altra:


tort:/home/qgil# locale
LANG=es_ES@euro
LC_CTYPE="es_ES@euro"
LC_NUMERIC="es_ES@euro"
LC_TIME="es_ES@euro"
LC_COLLATE="es_ES@euro"
LC_MONETARY="es_ES@euro"
LC_MESSAGES="es_ES@euro"
LC_PAPER="es_ES@euro"
LC_NAME="es_ES@euro"
LC_ADDRESS="es_ES@euro"
LC_TELEPHONE="es_ES@euro"
LC_MEASUREMENT="es_ES@euro"
LC_IDENTIFICATION="es_ES@euro"
LC_ALL=


??? (gràcies)

QuimReply to: