[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: no m'aclaro amb els pinsA Divendres 27 Juny 2003 21:05, pau va escriure:
> hola!
>
> respecte a això dels pins i les versions, si es donés el cas (com el meu)
> de tenir paquets de testing i d'unstable en un mateix ordinador, hi ha
> alguna manera de saber exactament quins paquets estan a testing i quins a
> unstable?? podria reconduir la situació cap a una de les dues?
>
> avui m'he estat llegint això dels pins en un howto de l'apt i sembla que
> podria retrocedir cap a la testing, però no estic molt segur de com fer-ho.
>
> gràcies i salut!
>
> pau.
>

 No entenc el sistema aquest perque encara no m'he documentat/experimentat 
però el mètode antic de fer una transcició com la que dius és posar testing a 
les línies del sources.list i esperar unes tres setmanes a que es 
sincronitzin els paquets ells sols.

 Hi pot haber l'excepció d'algun paquet puntual però sol funcionar.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-

Attachment: pgpjxlavt6Lnm.pgp
Description: signature


Reply to: