[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kde 3.1 en una woodyCom va Pepe!
Tio, estic del Poli fins els mateixos, sempre ens guanyen de carrer en
tots els triatlons :D

On Sat, Jun 14, 2003 at 01:06:26PM +0200, JM.Chalmés wrote:
> ¡! Em sorprén que s'haja de posar "stable" i no "testing" o "sarge".

Són paquets "backportats" de sid a Woody, o siga, que sí que pot ser.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpkQa1_xq0Z5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: