[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Iptables + IpmaskEl mar, 20-05-2003 a las 18:29, Marta Pla i Castells escribió:

> 
> Es un problema del klogd. Ves al fitxer 
> 
> /etc/init.d/klogd
> 
> i on fique la linea
> 
> KLOGD=""
> 
> fiques
> 
> KLOGD="-c 2"
> 
> És el nivell de missatges del klogd. A mi hem funciona. Espere que a tu
> també
> 

Per cert. reinicia el klogd ;-)
-- 
****************************************
gpg pub 1024D/A2D21610 Marta Pla i Castells <Marta.Pla@uv.es>
Key fingerprint = 9578 8116 FC87 C4D2 1A5C 993F 86B4 52D2 A2D2 1610
***********************************

Marta Pla i Castells (Marta.Pla@uv.es)
http://www.uv.es/~mplac
Instituto de Robótica  |  Robotics Institute
Universidad de Valencia |  University of Valencia
España         |  Spain

****************************************

Mathematicians are like Frenchmen:
Whenever you say something to them, they translate it into
their own language, and at once it is something entirely different

            Goethe.

Attachment: signature.asc
Description: Esta parte del mensaje esta firmada digitalmente


Reply to: