[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arrencada de les XHola,

> La carpeta /var/log si que la tinc , el que no tinc son els LOGS de las X
> 

Això no és massa problema, arrenca així:

startx &> X.log

i et guardarà tots els missatges en el fitxer X.log.

Salutacions,
-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgprleLdtWqvk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: