[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No puc esborrar fitxerOn Thu, May 08, 2003 at 08:07:33PM +0200, Xarx wrote:
> Dons si és això:

Hmm. I pq tenia el bit d'immutabilitat activat? Potser és només per els
talls de la llum, però potser també t'han entrat? La màquina és un
servidor?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp5p9WNn4Xkm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: