[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pregunteta sobre scripting BashOn Sun, May 04, 2003, Antoni Bella Perez wrote:
> 
>   Tinc un script que em mostra l'eixida d'un comandament identada a una 
> columna especificada de la pantalla, molt chulo, però quan li passo el 
> resultat a un fitxer no em resol/interpreta els caràcters que l'identen 
> correctament a la pantalla.

És molt senzill. Els caràcters especials els interpreta la consola, però
no els substitueix. De la mateixa manera que si fas "echo -e \\a" tocarà
un so, però si ho redirigeixes a un fitxer deixarà el caràcter \a tal
qual.

La solució en aquest cas és no usar caràcters especials. Per exemple amb
el programa printf crec que es pot fer el que vols.


-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpyvBbDV4gPe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: