[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pregunteta sobre scripting Bash Hola llista

 Tinc un script que em mostra l'eixida d'un comandament identada a una 
columna especificada de la pantalla, molt chulo, però quan li passo el 
resultat a un fitxer no em resol/interpreta els caràcters que l'identen 
correctament a la pantalla.

Línies de l'script:
	#!/bin/sh
	COLUMNES=34
	DUMP="\015\033[${COLUMNES}C\033[10D"
	D=`echo -en "$DUMP${1} -"`

	echo 'text_1' $D 'text_2' >fitxer.tmp
	cat fitxer.tmp

Línia del fitxer generat:
	text_1 .[34C.[10D - text_2

 La qüestió es que necessitaria fer "cat fitxer.tmp > fitxer" i que el 
resultat es veiés identat amb un editor no amb els caràcters d'identació. Es 
pot fer?

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpIDz6PRYCkz.pgp
Description: signature


Reply to: