[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer logout des d'un shell scriptDavid Poblador (david@nirvanis.org) va dir:
> Hi ha una opció (no massa ortodoxa) que no se si et servirà per la teva
> necessitat. Fes un script d'aquest tipus:
> 
> --
> #!/bin/sh
> 
> sleep 2 && shutdown -h now &
> --
> 
> i llavors crea un alias:
> 
> $ alias fulanet="/home/david/script.sh; logout"

Hummm.... Sí, ja havia pensat una cosa semblant, fent
"source script.sh" també funciona però llavors hauria de
fer un alias i això és precisament el que volia evitar :-)

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpsDDQzyqzdY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: