[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

com fer logout des d'un shell scriptSi executo això a la línia d'ordres, funciona:

sleep 2 && shutdown -h now &
logout

Ara bé, posat en un shell script no, perquè com que s'executa
en una sub-shell en fer logout diu "not a login shell" o una
cosa així.

Solució?

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpYFyNq4bwje.pgp
Description: PGP signature


Reply to: