[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes muntant smbfs com a usuari normalVíctor Zabalza (vzabalza@teleline.es) va dir:
> //pc2/share   /home/victor/mnt/pc2/share smbfs	rw,noauto,user	0 0
> 
> El problema es que no em deixa muntar-lo i desmuntar-lo com a usuari 
> normal.Cada cop que ho intento em diuq eu cal ser root. Però el flag 
> user no era precisament per això? Estic confús i ofuscat ;-)

Sí, a mi em passava el mateix... aquí explica com fer-ho:

http://www.linuxgazette.com/issue19/micro.html

Espero que et serveixi.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgp60uJWg166w.pgp
Description: PGP signature


Reply to: