[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el CD-ROOMOn Sat, Dec 14, 2002 at 08:26:05PM +0100, Xavi Drudis Ferran wrote:
> Si que ho sembla, peo a mi sovint em passa que se'm fa malbé 
> el CD (sem' ratlla o el que sigui) i mountar-lo el monta 
> però casca al llegir algun fitxer. 

Hmm. Aquest lector és assassí de discs? :)

> Per cert, hi ha alguna manera de dir-li que busqui els paquets
> al CD is si casca vagi a la xarxa?. Que si no hi és al CD 
> vagi a la xarxa sembla fàcil, però que encara que hi sigui al CD, 
> si no ho pot llegir triï un altre font, això ja no sé fer-ho.

No, apt-get no pot fer això, sempre assumeix que el mètode que li estàs
donant funciona.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpRq796OztAn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: