[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el CD-ROOMOn Sat, Dec 14, 2002 at 01:57:18AM +0100, CALATRONS wrote:
> Acabo d'instal·lar-me el "Woody" i al clicar "apt-get install
> kde-i18n-ca" per utilitzar el català en lloc de l'anglès, el sistema m'
> ha demanat el CD 5 del Woody i clicar "intro".
> Al fer-ho, m'ha donat aquest missatge d'error:
> 
> 0% (working) hdc: packet command error: status=0x51 (DriveReady
> SeekComplete Error)
>        hdc: packet command error: error= 0x50
>        ATAPI device hdc:
>        Error: (Ilegal request -- (Sense key= 0x05)
>        Invalid Feeld in command packet -- (asc=0x24, ascq=0x00)
>        Te failed "Start/Stop Unit" packet command was:
>        "1b 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00"
>        Error in command packet byte 4 bit 0
>        cdrom: open failed.
>        0% (Working) hdc: packet command error: status= 0x51 (
> DriveReady SeekComplete Error)
>        hdc: packet command error: error= 0x30
>        ATAPI device hdc:
>        Error: Medium error -- (Sense key= 0x30)
>        (reserved error code) -- (asc= 0x57, ascq=0x00)
>        The failed "Read CD/ Dvd Cpacity" packet command was:
>        "25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "

Hmm. Sembla un error de lectura, encara que no estic segur, els
missatges d'error del kernel a vegades son més críptics... el CD està
net, etc? Ho pots montar amb mount /cdrom normalment?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpS_4_rfIgs5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: