[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mozilla 1.2.1 en catalàHola,

La próxima setmana eixirà la traducció oficial al català de mozilla
1.2.1. El paquet preeliminar ho teniu en
http://people.debian.org/~jordi/debian, o per més comoditat,
deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./

Dieu si trobeu algun problema abans de dimecres, que pujaré el paquet de
veritat (o potser el dijous, que dimecres tinc que anar a veure certa
peli al cine ;)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpu2Oa0WSx3R.pgp
Description: PGP signature


Reply to: