[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes instal·lant una debianOn Mon, Jul 08, 2002 at 01:18:14AM +0000, oscar verge arderiu wrote:
> Errors were encountered while processing:
> 	/var/cache/apt/archives/libopenldap-runtime_1%3a1.2.12-1_all.deb
> 	/var/cache/apt/archives/netbase_3.18-4_i386.deb
> 	/var/cache/apt/archives/ncurses-term_5.0-6.0potato2_all.deb
> 
> i un missatge indicant-me que ha trobat alguns errors i que intentarà configurar la "el què pugui". Un cop fet això, em demana si vull tornar-ho a intentar. He provat de dir-li que si però els resultats són els mateixos. 

Abans d'aquestesl ínies et te que haver donat més detalls de l'error.
Pots ficar-ho tot?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp7XAzfRq3PQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: