[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració de paquetsOn Fri, Jun 28, 2002 at 06:27:57PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> El problema que tenia, era que la primera vegada que vaig instal·lar debian 
> em va donar algun problema, i ara, cada cop que instal·lo un programa el puc 
> configurar, com per exemle el locales.

per si no ho saps, pots reconfigurar tots els paquets que fan servir
debconf (les pantalles blaves aquestes :) amb "dpkg-reconfigure paquet".

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpJvgaeHIQq0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: