[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquetsOn Fri, Jun 28, 2002 at 09:36:26AM +0200, xdrudis@tinet.org wrote:
> ? No t'entenc. Què és fer el base? 

Crec que per a instal·lar gentoo, cal compilar tot el sistema base
primer. O siga, la glibc, les X, l'interpret, tot.

No pareix la millor opció per al meu P150 :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpKO8mh5zBDI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: