[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquets> > (els .h, etc) però collons, no vaig trobar a cap lloc que despres 
> > de fer
> > un apt-get hagués de fer un apt-get update!!!! Per què? que no 

Ja m'h eperdut però entenc que s'ha de fer al revés, si de cas:
primer un apt-get update actualitza la llista de paquets disponibles 
per reflexar els nous paquets i noves versions
després el apt-get upgrade, o apt-get install o el que sigui fa servir 
la llista actualitzada. 

Però fer un apt-get update després d'un apt-get no veig que faci res 
útil inmediatament.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: