[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració de paquetsOn Thu, Jun 27, 2002 at 12:14:42AM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> També voldria saber com catalanitzar la distro. Reconec que amb mandrake és 
> molt fàcil, i crec que amb debian deu ser igual.

Ops, he oblidat contestar a aquesta.

dpkg-reconfigure locales (o instal·la el paquet) i tria ca_ES,
ca_ES@euro, la resta que t'interessen, i fica ca_ES com locale per
defecte.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpJvGl3hbLVM.pgp
Description: PGP signature


Reply to: