[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquetsOn Thu, Jun 27, 2002 at 12:14:42AM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> apt-get source -b paquet*
> i m'he adonat (crec) que tots els compila com si fos un i386. Ja sé, que això 
> és costum de debian, però jo voldria compilar-los com i686. 

Llevat que no vas a notar la diferència :)
prova a veure si
$ CFLAGS="-02 -Wall -m686" apt-get -b paquet
(o els flags que siguen) et fa la moguda.

Mai he cregut en la "optimització", així que mai he mirat si açò
funcionaria.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpLIjCVXLiOr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: