[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instal.lar debian des del disc durOn Tue, Nov 20, 2001 at 08:37:50AM +0100, Robert Lang wrote:
> > sí, si ho fiques en /usr/local/debian,
> > deb file:/usr/local/debian potato main etc
> > deuria funcionar.
> És obligatori posar-ho en aquest directori???
> No ho puc posar -per exemple- a /mnt/debian???

No, per això he dit lo de "si ho fiques". Pots ficar-ho en
/aquest/directori/mola/mazo tb :)

I si el lector trenca els CD's, jo miraria de substituir-ho.

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp2e6eLPPHxL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: