[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#332780: x-ttcidfont-conf: [INTL:sv] Swedish debconf templates translationPackage: x-ttcidfont-conf
Version: 19
Severity: wishlist
Tags: patch l10n-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
  APT prefers unstable
  APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell:  /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.13.2
Locale: LANG=sv_SE, LC_CTYPE=sv_SE (charmap=ISO-8859-1)
# Swedish translation of x-ttcidfont-conf.
# Copyright (C) 2005 THE x-ttcidfont-conf'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the x-ttcidfont-conf package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2005.
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: x-ttcidfont-conf 19\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: packages@qa.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-27 21:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-09 17:15+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5
msgid "Backend to use for TrueType handling on X:"
msgstr "Baksystem att använda för Truetype-hantering i X:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5
msgid ""
"XFree86 4.x has two backends to handle TrueType fonts, FreeType and X-TT. "
"FreeType (a simple backend) is standard, while X-TT is alternative and has a "
"mechanism of decorating TrueType fonts that can create bold and oblique "
"faces from a single font."
msgstr ""
"XFree86 4.x har två baksystem för hantering av TrueType-typsnitt, FreeType och "
"X-TT. FreeType (ett enkelt baksystem) är standard medans X-TT är ett alternativ "
"och har en mekanism för att dekorera TrueType-typsnitt som kan skapa fet och "
"kursiv text från ett enda typsnitt."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5
msgid "If unsure, choose FreeType."
msgstr "Om du är osäker, välj FreeType."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid "FontPath of TrueType and CID managed by defoma is changed"
msgstr "FontPath av TrueType och CID som hanteras av defoma är ändrad"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid ""
"TrueType and CID font paths which defoma manages have changed again. Please "
"add these entries to the \"Files\" section of /etc/X11/XF86Config-4:"
msgstr ""
"TrueType och CID typsnittssökvägar som defoma hanterar har ändrats igen. "
"Var god lägg till dessa rader till \"Files\"-sektionen i /etc/X11/XF86Config-4:"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid ""
"  FontPath \"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID\"\n"
"  FontPath \"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType\""
msgstr ""
"  FontPath \"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID\"\n"
"  FontPath \"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType\""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15
msgid ""
"Also add these two directories to the \"catalogue\" path lists in /etc/X11/"
"fs/config and/or /etc/X11/fs-xtt/config, and delete any mention of /usr/lib/"
"X11/fonts/CID in any of these files."
msgstr ""
"Lägg också till dessa två mappar till \"catalogue\"-sökvägslistan i /etc/X11/"
"fs/config och/eller /etc/X11/fs-xtt/config och ta bort alla referenser till "
"/usr/lib/X11/fonts/CID i alla dessa filer."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:29
msgid "Prefer speed over quality while rendering?"
msgstr "Föredra hastighet framför kvalité under uppritning?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:29
msgid "There are two ways for XTT to calculate the font metrics:"
msgstr "Det finns två sätt för XTT att räkna fram mätvärden för typsnitt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:29
msgid ""
" 1) use header info; fast, lazy, possible miscalculation(?).\n"
" 2) calculate every glyph; slow, need highspeed CPU and much memory."
msgstr ""
" 1) använd huvudinformation; snabbt, slappt, möjliga felräkningar(?).\n"
" 2) räkna på varje glyf; långsamt, behöver snabb CPU och mycket minne."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:29
msgid ""
"If you have a relatively fast CPU and plenty of available memory, you should "
"go for (2) and decline this option. If your computer's resources are "
"limited, you should go for the first solution and select this option."
msgstr ""
"Om du har en relativt snabb CPU och mycket av ledigt minne bör du välja (2) "
"och säga nej till detta. Om din dators resurser är begränsade bör du välja den första "
"lösningen och välja detta."


Reply to: