[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: Hỗ trợChào mọi người,
Mình đã sửa một số lỗi và thêm phần bó thư cho người Việt.
Vui lòng xem những thay đổi này tại:
<https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/support.wml?r1=1.1&r2=1.2>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: