[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch: Nhiều đóng góp giúp tăng cường độ tin cậy cho cơ sở hạ tầng cốt lõi của DebianHi,
Minh nhận dịch trang này ạ (20161003.wml).

-- 
Le Thi Minh (Ms.)
Cell: +84 (0) 90 520 1061
"Life is beautiful."

Reply to: