[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: Hỗ trợOn 10/11/2016 21:17, Tuấn Nguyễn Anh wrote:
> Chào mọi người,
> 
> Tuấn xin gửi bản dịch Hỗ trợ. Nếu có vấn đề gì xin cho ý kiến đóng góp.
> 
> Cảm ơn
> 
Đã sửa được máy tính.
Anh đã xem và sửa chữa, vui lòng xem miếng vá đính kèm.
Xem tại
<https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/support.wml?view=log>

Cảm ơn tất cả các bạn.
-- 
Trần Ngọc Quân.
1,3c1
< #use wml::debian::template title="H� trợ"
< #use wml::debian::translation-check translation="1.73" maintainer="Tuấn Nguy�n Anh,Trần Ng�c Quân"
< 
---
> #use wml::debian::template title="Support"
28c26
< phát hành</a> và <a href="releases/stable/errata">bản Ä?ính chính</a>.</p>
---
> phát hành</a> và <a href="releases/stable/errata">bản Ä?ính chính.</a>.</p>
34c32
< có thá»? Ä?ược tìm thấy tại <a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>. CÅ©ng giá»?ng nhÆ°
---
> có thá»? Ä?ược tìm thấy tại <a href="https://wiki.debian.org/";>Debian Wiki</a>.  CÅ©ng giá»?ng nhÆ°
41c39
< thế giá»?i. Do Ä?ó, thÆ° Ä?iá»?n tá»­ là phÆ°Æ¡ng thức Ä?ược Æ°a chuá»?ng Ä?á»? thảo luận nhiá»?u vấn Ä?á»?.
---
> thế giá»?i. Do Ä?ó, email là phÆ°Æ¡ng thức Ä?ược Æ°a chuá»?ng Ä?á»? thảo luận nhiá»?u vấn Ä?á»?.
52c50
< Ä?á»?i vá»?i ngÆ°á»?i dùng sá»­ dụng tiếng Anh, hãy liên há»?
---
> Ä?á»?i vá»?i ngÆ°á»?i dùng sá»­ dụng tiếng Anh, hãy liên há»?  
62c60
< của h� sinh thái Linux, và chúng không chuyên bi�t cho Debian. Hãy sử dụng
---
> của h� sinh thái Linux- và chúng không chuyên bi�t cho Debian. Hãy sử dụng 
71c69
< <a href="http://groups.google.com/";>Google Groups</a> hay
---
> <a href="http://groups.google.com/";>Google Groups</a> or
74,75c72,73
< <p>Ngoài ra, còn có vài nhóm tin tức khác gắn v�i
< ná»?n tảng GNU/Linux. Mặc dù không Ä?ược thiết kế chuyên biá»?t cho Debian, chúng cÅ©ng có thá»?
---
> <p>Ngoài ra, còn có hai nhóm tin tức khác gắn v�i
> ná»?n tảng GNU/Linux. Mặc dù  không Ä?ược thiết kế chuyên biá»?t cho Debian, chúng cÅ©ng có thá»?
86c84
<   <dd>V� vi�c Linux chạy trên b� xử lý Motorola 680x0.</dd>
---
>   <dd>V�  vi�c Linux chạy trên b� xử lý Motorola 680x0.</dd>
92c90
<   <dd>Chủ Ä?á»? liên quan Ä?ến mạng máy tính.</dd>
---
>   <dd>Chủ Ä?á»? liên quan Ä?ến mạng.</dd>
156,157c154,155
< (xem phần Há»? thá»?ng theo dõi lá»?i bên dÆ°á»?i). NgÆ°á»?i bảo trì sẽ nhận Ä?ược bản sao
< của bản báo cáo lá»?i Ä?ó.</p>
---
> (xem phần H� th�ng theo dõi l�i bên dư�i). Ngư�i bảo trì sẽ sao 
> bản báo cáo lá»?i Ä?ó.</p>
161c159
< &lt;<em>tên gói</em>&gt;@packages.debian.org sẽ Ä?ược chuyá»?n tiếp Ä?ến
---
> &lt;<em>tên gói</em>&gt;@packages.debian.org sẽ Ä?ược chuyá»?n tiếp Ä?ến 
168c166
< vạch ra chi tiết những lá»?i Ä?ược báo cáo bá»?i ngÆ°á»?i dùng và ngÆ°á»?i phát triá»?n. Má»?i lá»?i sẽ
---
> vạch ra chi tiết những lá»?i Ä?ược báo cáo bá»?i ngÆ°á»?i dùng và ngÆ°á»?i phát triá»?n. Má»?i lá»?i sẽ 
173c171
< có thá»? dùng gói <q>reportbug</q> Debian Ä?á»? tá»± Ä?á»?ng báo cáo má»?t lá»?i.</p>
---
> có thá»? dùng gói <q>báo lá»?i</q> Debian Ä?á»? tá»± Ä?á»?ng báo cáo má»?t lá»?i.</p>
182,185c180,183
< <p>Debian là phần m�m tự do và cung cấp cách trợ giúp mi�n phí thông qua các bó thư. M�t s�
< ngÆ°á»?i không có thá»?i gian hoặc có nhu cầu Ä?ặc biá»?t sẵn sàng
< thuê má»?t ai Ä?ó Ä?á»? duy trì hoặc bá»? sung các chức nÄ?ng bá»? trợ cho há»? thá»?ng Debian
< của há»?. Truy cập <a href="consultants/">trang tÆ° vấn</a> Ä?á»? xem danh sách
---
> <p>Debian là phần m�m tự do và cung cấp cách trợ giúp mi�n phí thông qua các danh sách thư. M�t s�
> ngÆ°á»?i không có thá»?i gian hoặc không có nhu cầu Ä?ặc biá»?t sẵn sàng
> huê má»?t ai Ä?ó Ä?á»? duy trì hoặc bá»? sung các chức nÄ?ng bá»? trợ cho há»? thá»?ng Debian 
> của há»?.  Truy cập <a href="consultants/">trang tÆ° vấn</a> Ä?á»? xem danh sách
191c189
< <p><a href="http://www.irchelp.org/";>IRC (Internet Relay Chat)</a> là m�t cách
---
> <p><a href="http://www.irchelp.org/";>IRC (Internet Relay Chat)</a> là m�t cách 
205c203
< cài Ä?ặt bất trình khách ná»?i bá»? nào.</p>
---
> cài Ä?ặt bất  cứ khách Ä?á»?a phÆ°Æ¡ng nào.</p>
207,208c205,206
< <p>Má»?t khi trình khách Ä?ã Ä?ược cài Ä?ặt, bạn cần báo cho nó Ä?á»? kết ná»?i
< Ä?ến máy chủ. Ä?á»?i vá»?i hầu hết các trình khách, bạn chá»? cần gõ:</p>
---
> <p>Má»?t khi khách Ä?ã Ä?ược cài Ä?ặt, bạn cần báo cho nó Ä?á»? kết ná»?i
> Ä?ến máy chủ. Ä?á»?i vá»?i hầu hết khách, bạn chá»? cần gõ:</p>
228c226
< <p>Lưu ý: cách trình khách như Xchat thư�ng có giao di�n ngư�i dùng khác bi�t
---
> <p>Lưu ý: cách khách như Xchat thư�ng có giao di�n ngư�i dùng khác bi�t
232c230
< <code>#debian</code> thân thiá»?n. Các câu trả há»?i vá»? Debian của bạn luôn Ä?ược hoan nghênh.
---
> <code>#debian</code> thân thiá»?n. Các câu trả há»?i vá»? Debian của bạn luôn Ä?ược hoan nghênh
243,245c241
< <toc-add-entry name="other">Các ngu�n h� trợ khác</toc-add-entry>
< 
< <p>Ki�m tra <a href="misc/related_links">các liên kết liên quan</a>.</p>
---
> <toc-add-entry name="other">Other support resources</toc-add-entry>
246a243
> <p>Check the <a href="misc/related_links">related links</a>.</p>

Reply to: