[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

citadel 8.14-1: Please update debconf PO translation for the package citadelHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
citadel. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against citadel.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 17 Sep 2012 10:02:32 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Vietnamese translation for Citadel.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel 7.84-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-08 09:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-31 14:45+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>, Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "Địa chỉ lắng nghe cho trình phục vụ Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""
"Hãy chỉ định địa chỉ IP trên đó trình phục vụ nên lắng nghe. Đặt địa chỉ « "
"0.0.0.0 » thì trình phục vụ lắng nghe trên mọi địa chỉ."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""
"Giá trị mặc định thường vẫn thích hợp nếu chỉ có một tiến trình Citadel đang "
"chạy trên máy này."

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Internal"
msgstr "Nội bộ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Host"
msgstr "Máy chủ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Active Directory"
msgstr "Thư mục Hoạt động"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid "Authentication method to use:"
msgstr "Phương pháp xác thực cần dùng:"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use "
#| "its own internal user accounts database. If you choose Host, Citadel "
#| "users will have accounts on the host system, authenticated via /etc/"
#| "passwd or a PAM source. LDAP chooses an RFC 2307 compliant directory "
#| "server, the last option chooses the nonstandard MS Active Directory LDAP "
#| "scheme."
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you choose \"Host\", Citadel users "
"will have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd or a "
"PAM source. \"LDAP\" means an RFC 2307 compliant directory server; \"Active "
"Directory\" means the nonstandard Microsoft Active Directory LDAP scheme."
msgstr ""
"Hãy chọn chế độ xác thực người dùng:\n"
" • Nội bộ\t\tCitadel sử dụng cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng nội bộ\n"
"\t\t\tcủa chính nó (mặc định)\n"
" • Máy chủ\tCác người dùng Citadel có tài khoản trên hệ thống chủ,\n"
"\t\t\tđược xác thực thông qua « /etc/passwd » hay một nguồn PAM\n"
" • LDAP\t\tchọn một máy phục vụ sổ ghi tùy theo RFC 2307\n"
" • Thư mục Hoạt động\tchọn lược đồ LDAP không tiêu chuẩn MS Active Directory"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid ""
"Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""
"Chưa chắc thì không nên bật tuỳ chọn này, vì việc hoàn nguyên tuỳ chọn này "
"cần thiết cài đặt lại Citadel một cách hoàn toàn."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "LDAP host:"
msgstr "Máy chủ LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Please enter host name or IP address of your LDAP server."
msgstr "Hãy gõ tên máy hay địa chỉ IP của máy phục vụ LDAP nên dùng."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "LDAP port number:"
msgstr "Số thứ tự cổng LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "Please enter the port number of your LDAP service (usually 389)."
msgstr "Hãy gõ số thứ tự cổng của dịch vụ LDAP (thường là 389)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid "LDAP base DN:"
msgstr "DN cơ bản LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid ""
"Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
"dc=example,dc=com)."
msgstr ""
"Hãy gõ tên phân biệt (DN) cơ bản để tìm kiếm thông tin xác thực (v.d. « "
"dc=ví_dụ,dc=com »)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid "LDAP bind DN:"
msgstr "DN kết hợp LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid ""
"Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
"performing queries. The account does not require any other privileges. If "
"your LDAP server allows anonymous queries, you can leave this blank."
msgstr ""
"Hãy gõ tên phân biệt (DN) của một tài khoản cần sử dụng để kết hợp tới máy "
"phục vụ LDAP sẽ đáp ứng yêu cầu. Tài khoản này không cần có quyền bổ sung. "
"Bỏ trống trường này nếu máy phục vụ LDAP cho phép yêu cầu nặc danh."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid "LDAP bind password:"
msgstr "Mật khẩu kết hợp LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid ""
"If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
"password associated with that account. Otherwise, you can leave this blank."
msgstr ""
"Nếu bạn đã nhập một tên phân biệt (DN) loại kết hợp khi đáp ứng câu hỏi đằng "
"trước, ở đây cũng cần gõ mật khẩu tương ứng với tài khoản đó. Không thì bỏ "
"trống trường này."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Tên người dùng quản trị Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentication "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentication this user account has to exist."
msgstr ""
"Hãy gõ tên của tài khoản người dùng Citadel nên có quyền quản trị. Nếu sử "
"dụng chức năng xác thực nội bộ thì tài khoản người dùng này không tồn tại sẽ "
"được tạo. Đối với xác thực từ xa, tài khoản người dùng này phải tồn tại."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Mật khẩu quản trị:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""
"Để bảo vệ máy tính, rất khuyên bạn đặt mật khẩu cho người dùng quản trị."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid ""
"Please enter the same administrator password again to verify that you have "
"typed it correctly."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid "No such user"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid ""
"The username you entered was not recognised. You need to specify a user "
"account that already exists."
msgstr ""

Reply to: