[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

linux-base 3.6: Please update debconf PO translation for the package linux-baseHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
linux-base. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against linux-base.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 05 Sep 2012 14:00:58 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Vietnamese Debconf translation for Linux 2.6.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: linux-2.6 2.6.32-26\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: linux-base@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-31 13:51-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-27 15:21+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>, Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Update disk device IDs in system configuration?"
msgstr "Cập nhật các mã số thiết bị đĩa trong cấu hình hệ thống ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The new Linux kernel version provides different drivers for some PATA (IDE) "
"controllers. The names of some hard disk, CD-ROM, and tape devices may "
"change."
msgstr ""
"Phiên bản hạt nhân Linux mới cung cấp các trình điều khiển khác nhau cho một "
"số bộ điều khiển PATA (IDE). Vì thế có thể thay đổi tên của một số thiết bị "
"loại đĩa cứng, đĩa CD và băng."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"It is now recommended to identify disk devices in configuration files by "
"label or UUID (unique identifier) rather than by device name, which will "
"work with both old and new kernel versions."
msgstr ""
"Giờ khuyến khích xác định thiết bị đĩa (trong tập tin cấu hình) theo nhãn "
"hay UUID (mã số duy nhất) hơn là theo tên thiết bị, mà có tác động trong "
"phiên bản hạt nhân cả hai cũ và mới."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you choose to not update the system configuration automatically, you must "
"update device IDs yourself before the next system reboot or the system may "
"become unbootable."
msgstr ""
"Nếu bạn chọn không tự động cập nhật cấu hình hệ thống thì bạn cần phải tự "
"cập nhật các mã số thiết bị trước lần khởi động hệ thống kế tiếp: không thì "
"hệ thống có thể không khởi động được."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Apply configuration changes to disk device IDs?"
msgstr "Áp dụng thay đổi cấu hình cho các mã số thiết bị đĩa ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "These devices will be assigned UUIDs or labels:"
msgstr "UUID hay nhãn sẽ được gán cho những thiết bị này:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "These configuration files will be updated:"
msgstr "Sắp cập nhật những tập tin cấu hình này:"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "The device IDs will be changed as follows:"
msgstr "Các mã số thiết bị sẽ được thay đổi như theo sau :"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Configuration files still contain deprecated device names"
msgstr "Tập tin cấu hình vẫn còn chứa tên thiết bị bị phản đối"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"The following configuration files still use some device names that may "
"change when using the new kernel:"
msgstr ""
"Những tập tin cấu hình theo đây vẫn còn sử dụng một số tên thiết bị mà có "
"thể thay đổi khi sử dụng hạt nhân mới:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Boot loader configuration check needed"
msgstr "Yêu cầu kiểm tra cấu hình bộ nạp khởi động"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The boot loader configuration for this system was not recognized. These "
"settings in the configuration may need to be updated:"
msgstr ""
"Không nhận ra cấu hình bộ nạp khởi động cho hệ thống này. Trong cấu hình thì "
"có thể cần phải cập nhật những thiết lập này:"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
" * The root device ID passed as a kernel parameter;\n"
" * The boot device ID used to install and update the boot loader."
msgstr ""
" * Mã số thiết bị gốc được gửi dưới dạng một tham số hạt nhân\n"
" * Mã số thiết bị khởi động được dùng để cài đặt và cập nhật bộ nạp khởi động"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"You should generally identify these devices by UUID or label. However, on "
"MIPS systems the root device must be identified by name."
msgstr ""
"Nói chung bạn nên xác định thiết bị này theo UUID hay nhãn. Tuy nhiên, trên "
"hệ thống MIPS thiết bị gốc phải được xác định theo tên."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Failed to update disk device IDs"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "An error occurred while attempting to update the system configuration:"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You can either correct this error and retry the automatic update, or choose "
"to update the system configuration yourself."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Boot loader may need to be upgraded"
msgstr "Có thể là cần phải nâng cấp bộ nạp khởi động"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Kernel packages no longer update a default boot loader."
msgstr "Gói hạt nhân không còn nâng cấp lại bộ nạp khởi động mặc định."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If the boot loader needs to be updated whenever a new kernel is installed, "
"the boot loader package should install a script in /etc/kernel/postinst.d.  "
"Alternately, you can specify the command to update the boot loader by "
"setting the 'postinst_hook' variable in /etc/kernel-img.conf."
msgstr ""
"Nếu bộ nạp khởi động cần phải được cập nhật khi nào cài đặt một hạt nhân mới "
"thì gói bộ nạp khởi động nên cài đặt một văn lệnh vào « /etc/kernel/postinst."
"d ». Hoặc bạn có thể ghi rõ câu lệnh cập nhật bộ nạp khởi động bằng cách lập "
"biến « postinst_hook » (hàm móc hậu xử lý) trong tập tin cấu hình « /etc/"
"kernel-img.conf »."

Reply to: