[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ppp 2.4.5-5.1: Please update debconf PO translation for the package pppNgày 2012/08/31 1:59, David Prévot viết:

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 04 Sep 2012 14:54:47 -0400.
Please find the attachment.

Updated.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese translation for PPP.
# Copyright © 2012 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>, 2012
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ppp 2.4.4rel-10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ppp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-30 14:53-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-31 14:48+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: The Most Project <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../ppp-udeb.templates:2001
msgid "Configure and start a PPPoE connection"
msgstr "Cấu hình và kh�i chạy kết n�i PPPoE"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid "No PPPoE concentrator"
msgstr "Không có b� tập trung PPPoE"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid ""
"All network interfaces have been probed, but a PPPoE concentrator was not "
"detected."
msgstr "Ä?ã dò tìm má»?i giao diá»?n mạng, nhÆ°ng chÆ°a tìm thấy bá»? tập trung PPPoE."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001 ../ppp-udeb.templates:7001
#: ../ppp-udeb.templates:9001 ../ppp-udeb.templates:10001
msgid ""
"The configuration of PPPoE has been aborted. It can be attempted again by "
"selecting the relevant menu entry."
msgstr ""
"Tiến trình cấu hình PPPoE b� hủy b�. Bạn vẫn có th� thử lại bằng cách ch�n "
"mục trình Ä?Æ¡n thích hợp."

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:4001
#| msgid "Interface name"
msgid "Interface name:"
msgstr "Tên giao di�n:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:4001
#| msgid ""
#| "Choose the name of the network interface connected to your PPPoE modem."
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the PPPoE modem."
msgstr "Hãy nhập tên của giao di�n mạng kết n�i t�i PPPoE modem."

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "ISP account username:"
msgstr "Tên ngư�i dùng của tài khoản ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "Please enter the username for the PPP connection."
msgstr "Hãy gõ tên ngư�i dùng cho kết n�i PPP."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001 ../ppp-udeb.templates:6001
msgid ""
"This information should have been provided by your Internet Service Provider."
msgstr ""
"Thông tin này nên Ä?ược cung cấp bá»?i Nhà Cung cấp Dá»?ch vụ Internet (ISP),"

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "ISP account password:"
msgstr "Mật khẩu của tài khoản ISP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "Please enter the password for the PPP connection."
msgstr "Hãy gõ mật khẩu cho kết n�i PPP."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid "No Ethernet interface"
msgstr "Không có giao di�n Ethernet"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid ""
"PPPoE networking cannot be configured because no Ethernet interface was "
"detected."
msgstr ""
"Không thá»? cấu hình chức nÄ?ng chạy mạng PPPoE vì chÆ°a phát hiá»?n giao diá»?n "
"Ethernet."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:8001
msgid "Searching for concentrators on ${IFACE}..."
msgstr "Ä?ang tìm kiếm bá»? tập trung trên ${IFACE}..."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Failed authentication"
msgstr "L�i xác thực"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid ""
"A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
"probably incorrect."
msgstr ""
"Ä?ã thá»­ kết ná»?i PPPoE, nhÆ°ng thông tin Ä?Ä?ng nhập Ä?ã cung cấp rất có thá»? không "
"Ä?úng."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Please check the username and password you provided."
msgstr "Hãy kiá»?m tra lại tên ngÆ°á»?i dùng và mật khẩu bạn Ä?ã cung cấp."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "Unhandled error"
msgstr "L�i chưa xử lý"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "An unidentified error happened while attempting to create a connection."
msgstr "Gặp l�i không rõ khi thử thiết lập kết n�i."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:11001
msgid "Please wait..."
msgstr "Hãy Ä?ợi..."

#~ msgid "Your PPPoE username"
#~ msgstr "Tên ngư�i dùng PPPoE của bạn"

Reply to: