[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

isdnutils 1:3.25+dfsg1-3: Please update debconf PO translation for the package isdnutilsHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
isdnutils. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against isdnutils.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 05 Sep 2012 13:20:53 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Vietnamese Translation for isdnutils.
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnutils 1:3.9.20060704-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isdnutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-08-31 13:10-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-14 19:48+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>, Vietnamese <debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid "ISP dialup configuration already exists"
msgstr "Cấu hình quay số ISP đã có"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"The device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} files already exist. Therefore, the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it "
"has already been configured."
msgstr ""
"Hai tập tin « device.${IPPP0} » và « ipppd.${IPPP0} » đã có. Vì vậy, giai "
"đoạn cấu hình ipppd này sẽ không sửa đổi gì trong hai tập tin này, có vẻ là "
"nó đã được cấu hình về trước."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes with \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr ""
"Nếu nó chưa hoạt động được, và bạn muốn thử tự động cấu hình, hãy dừng chạy "
"mọi tiến trình ISDN (chạy câu lệnh « etc/init.d/isdnutils stop »), gỡ bỏ các "
"tập tin nói trên, và chạy lại việc cấu hình bằng câu lệnh « dpkg-reconfigure "
"ipppd ». Sau đó thì khởi chạy lại những tiến trình ISDN dùng « /etc/init.d/"
"isdnutils start »."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Interface to configure:"
msgstr "Giao diện cần cấu hình:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "The default setting should be safe for most configurations."
msgstr "Thiết lập mặc định vẫn an toàn cho phần lớn các cấu hình."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid ""
"However, if you have special requirements or want to choose to configure "
"another interface, please enter it here."
msgstr ""
"Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc muốn cấu hình một giao diện "
"khác, hãy nhập vào đây."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Leave the field blank if you do not want to configure anything now."
msgstr "Không muốn cấu hình gì ngay thì bỏ trống."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid "Invalid interface name"
msgstr "Sai đặt tên giao diện"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid ""
"Valid interface names begin with \"ippp\" followed by a number between 0 and "
"63."
msgstr ""
"Tên giao diện đúng chứa « ippp » và một số từ 0 đến 63, v.d. « ippp3 »."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "ISP's telephone number:"
msgstr "Số điện thoại của ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"At least one phone number has to be dialed in order to connect to an "
"Internet service provider (ISP)."
msgstr ""
"Để kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thì cần phải quay ít nhất "
"một số điện thoại."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Please enter that telephone number here, including dialing prefixes, area "
"codes, and so on, but without any spaces."
msgstr ""
"Ở đây thì gõ số điện thoại đó, gồm có tiền tố quốc tế hay vùng, mà không có "
"dấu cách nào."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Multiple telephone numbers may be entered and should be separated by spaces."
msgstr "Cũng có thể nhập nhiều số điện thoại, định giới bằng dấu cách."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "Leave the field blank if you want to configure the connection manually."
msgstr "Bỏ trống trường này nếu bạn muốn tự cấu hình kết nối."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid "Local MSN:"
msgstr "MSN cục bộ :"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While a wrong MSN will usually "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes, a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"Khi gọi điện thoại bằng ISDN, MSN (số điện thoại) đang khởi tạo cuộc điện "
"thoại cũng phải được đưa ra trong thông điệp thiết lập cuộc gọi. Dù một MSN "
"sai bình thường được thay thế bằng MSN chính của dây ISDN, đặc biệt trên "
"PABX một MSN sai (v.d. số thứ tự phần mở rộng) gây ra lỗi thiết lập cuộc "
"gọi. Vì thế nên gõ vào đây MSN địa phương đúng."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telecommunication providing company."
msgstr ""
"Cũng vậy nếu bạn muốn chi phí được đăng ký với một MSN nào đó, trong trường "
"hợp bạn có nhiều MSN và công ty viễn thông hỗ trợ chức năng này."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid "ISP account name:"
msgstr "Tên tài khoản ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid ""
"Most ISPs require an account name and password to be provided when "
"connecting."
msgstr ""
"Hậu hết ISP yêu cầu một tên tài khoản và mật khẩu được nhập khi kết nối."

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid "ISP password:"
msgstr "Mật khẩu ISP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the password to use when connecting to the ISP. This password "
"will be kept in /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets together with "
"the account name."
msgstr ""
"Hãy gõ mật khẩu cần sử dụng khi kết nối tới ISP. Mật khẩu này được lưu vào "
"« /etc/ppp/pap-secrets » và « /etc/ppp/chap-secrets » cùng với tên tài khoản."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "Tên người dùng ISP đã có trong « pap-secrets »"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. The existing entry will be commented out, and "
"a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Để đăng nhập vào ISP, bạn đã gõ một tên người dùng đã có trong tập tin « /"
"etc/ppp/pap-secrets ». Phần mềm này sẽ ghi chú tắt mục nhập đã có, và tạo "
"một mục nhập khác với dữ liệu bạn mới gõ vào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "Tên người dùng ISP đã có trong « chap-secrets »"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. The existing entry will be commented out, "
"and a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Để đăng nhập vào ISP, bạn đã gõ một tên người dùng đã có trong tập tin « /"
"etc/ppp/chap-secrets ». Phần mềm này sẽ ghi chú tắt mục nhập đã có, và tạo "
"một mục nhập khác với dữ liệu bạn mới gõ vào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "Tên người dùng ISP đã có trong « chap-secrets » và « pap-secrets »"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. The existing entries will "
"be commented out, and new entries with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
"Để đăng nhập vào ISP, bạn đã gõ một tên người dùng đã có trong tập tin  « /"
"etc/ppp/pap-secrets » và « /etc/ppp/chap-secrets ». Phần mềm này sẽ ghi chú "
"tắt các mục nhập đã có, và tạo các mục nhập khác với dữ liệu bạn mới gõ vào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid "(Re)start ipppd manually"
msgstr "Khởi chạy lại ipppd bằng tay"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on this system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons manually."
msgstr ""
"Không có tập tin « /etc/init.d/isdnutils » trên hệ thống này thì bạn cần "
"phải tự dừng chạy và khởi chạy trình nền (dæmon) ippd nào."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid "Error running isdnutils init script"
msgstr "Gặp lỗi khi chạy văn lệnh sơ khởi isdnutils"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"Văn lệnh « /etc/init.d/isdnutils » đã chạy với lỗi. Hãy kiểm tra xem lại bản "
"cài đặt của gói « isdnutils-base », và cài đặt lại nó nếu cần thiết. Có lẽ "
"việc di chuyển tập tin « /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist » (nếu còn có) sang "
"« /etc/init.d/isdnutils » sẽ cũng có ích."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Austria"
msgstr "Ao"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "France"
msgstr "Pháp"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Germany"
msgstr "Đức"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Luxembourg"
msgstr "Lúc-xăm-buac"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Netherlands"
msgstr "Hoà Lan"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Norway"
msgstr "Na Uy"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Spain"
msgstr "Tây Ban Nha"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Switzerland"
msgstr "Thuỵ Sĩ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "other"
msgstr "khác"

#. Type: select
#. DefaultChoice
#. Translators:
#. You must NOT translate this string, but you can change its value.
#. The comment between brackets is used to distinguish this msgid
#. from the one in the Choices list; you do not have to worry about
#. them, and have to simply choose a msgstr among the English values
#. listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch (nl)"
#.
#. Please choose among
#. "Austria, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, other"
#. In short, if your country is one of those, put its name
#. in the msgstr and put it *in English*
#. If your country is another one, put "other"....still in English
#. Ignore the part that's between brackets, ie do NOT translate it
#. Valid examples:
#. ## Choice of the Dutch translator
#. msgid "other[ default country]"
#. msgstr "Netherlands"
#. ## Choice of the Russian translator
#. msgid "other[ default country]"
#. msgstr "Russia"
#. Invalid examples
#. # Choice of the Italian translator
#. msgid "other"
#. msgstr "Italia"
#: ../isdnlog.templates:2002
msgid "other[ default country]"
msgstr "Vietnam"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid "Country:"
msgstr "Quốc gia:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid ""
"Please choose the local country. This will be used to set the rate table to "
"use for calculating the costs of calls."
msgstr ""
"Hãy chọn quốc gia ở. Thông tin này được sử dụng để đặt bảng giá cần dùng khi "
"tính chi phí gọi."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Country ITU code:"
msgid "Country's ISO two-letter code:"
msgstr "Mã ITU quốc gia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:3001
msgid ""
"Please enter the ISO code of the local country. As no rate tables are "
"available, this setting will be unused."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:4001
msgid "Prefix to dial before international number:"
msgstr "Tiền tố quốc tế:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Country ITU code:"
msgstr "Mã ITU quốc gia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Please enter the international code for the local country."
msgstr "Hãy gõ mã quốc tế của chỗ bạn."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: do not translate ${default_countrycode} and ${default_country}
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Example: ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr "V.d. ${default_countrycode} cho ${default_country}"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:6001
msgid "Prefix for area code, if applicable:"
msgstr "Tiền tố mã vùng (nếu có):"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:7001
msgid "Local area code, if applicable:"
msgstr "Mã vùng địa phương (nếu có):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "Bạn có muốn chạy trình isdnrate (giá isdn) như là trình nền không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"The isdnrate utility calculates the costs of a connection to a given phone "
"number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a call-by-"
"call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it only has "
"to load all the data once."
msgstr ""
"Tiện ích isdnrate tính giá kết nối tới một số điện thoại đưa ra (dùng chẳng "
"hạn cho hệ thống LCR mỗi lần gọi tìm mạng rẻ nhất). Chạy tiện ích này làm "
"trình nền thì tăng tốc độ, do chỉ cần nạp dữ liệu một lần thôi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"This setting is only useful for special setups, such as for an ISDN-to-H.323 "
"gateway."
msgstr ""
"Thiết lập này chỉ có ích cho cấu hình đặc biệt, v.d. cổng ra ISDN đến H.323."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid "Number that vbox should answer:"
msgstr "Số nên được vbox trả lời:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on the country's ISDN "
"system, this may or may not include the area code. Leading \"0\" should most "
"often be dropped."
msgstr ""
"Vbox cần biết nên lắng nghe số nào. Phụ thuộc vào hệ thống ISDN của quốc gia "
"ở, số này chứa mã vùng hay không. Cũng nên bỏ số « 0 » đi trước."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Leave the field blank if you want to configure by hand, or if you already "
"use an existing (working) vbox configuration from the time when this was "
"still part of isdnutils (unless you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"Bỏ trống trường này nếu bạn muốn tự cấu hình, hoặc nếu bạn có một cấu hình "
"vbox vẫn hữu ích từ isdnutils."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "Number of rings for vbox to pick up the line:"
msgstr "Số lần reo chuông trước khi vbox trả lời:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. This setting can later be fine-tuned for each "
"incoming telephone number, for instance to aggressively filter some incoming "
"numbers."
msgstr ""
"Chuông reo mỗi lần khoảng 5 phút. Cũng có thể điều chỉnh giá trị này cho "
"từng số điện thoại gửi đến, chẳng hạn để lọc ra vài số gửi đến."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "You should read vbox.conf(5) for more information."
msgstr "Xem trang hướng dẫn vbox.conf(5) để tìm chi tiết."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid "Should incoming messages be attached to notification mails?"
msgstr "Tin nhẳn gửi đến có nên định kèm thư thông báo không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose the option."
msgstr ""
"Mỗi lần thu một tin nhẳn thì cũng gửi một thư thông báo. Nếu bạn muốn định "
"tin nhẳn kèm thư thông báo, hãy bật tuỳ chọn này."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid "Run the answering machine as:"
msgstr "Chạy máy trả lời như :"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid ""
"The vboxd daemon should run as an unprivileged (non-root) user. It must be a "
"member of the \"dialout\" group."
msgstr ""
"Trình nền vboxd nên chạy là một người dùng không có quyền truy cập đặc biệt "
"(không phải người chủ). Người dùng này cũng phải thuộc về nhóm « dialout »."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, do not translate "Daemonuser"
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid "${Daemonuser} unknown"
msgstr "${Daemonuser} không được nhận ra"

#. Type: text
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid ""
"The user you chose does not exist on this machine. You must choose a valid "
"username."
msgstr ""
"Bạn đã chọn một người dùng không có trên máy này. Phải chọn một tên người "
"dùng vẫn hợp lệ."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid "Login for the answering machine:"
msgstr "Đăng nhập vào máy trả lời:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"Connections to the answering machine (using the vbox program provided by the "
"isdnvboxclient package) will be prompted for a username and password."
msgstr ""
"Kết nối đến máy trả lời (dùng chương trình vbox được gói isdnvboxclient cung "
"cấp) cũng được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"The username you define here does not have to correspond to a login account "
"on this system."
msgstr ""
"Ở đây thì bạn xác định một tên người dùng không nhất thiết tương ứng với một "
"tài khoản đăng nhập trên hệ thống này."

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "${User}"
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Password for ${User}:"
msgstr "Mật khẩu của ${User}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Please choose the password for the ${User} connection user."
msgstr "Hãy chọn mật khẩu cho người dùng kết nối ${User}."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid "No home directory"
msgstr "Không có thư mục chính"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid ""
"The home directory \"${DIR}\" for user \"${USER}\" does not exist. This "
"means that the file \"${DIR}/.vbox.conf\" cannot be created."
msgstr ""
"Thư mục chính « ${DIR} » cho người dùng « ${USER} » không tồn tại thì không "
"thể tạo được tập tin cấu hình « ${DIR}/.vbox.conf »."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid "Non-existing user"
msgstr "Người dùng không tồn tại"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid ""
"The user \"${USER}\" doesn't exist on the system. Please rerun the "
"configuration with \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Người dùng « ${USER} » không có trên hệ thống này. Hãy chạy lại câu lệnh cấu "
"hình « dpkg-reconfigure isdnvboxserver » để nhập một tên người dùng khác, "
"hoặc sau khi tạo người dùng."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "Có nên hiệu lực vboxgetty không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid ""
"A call for vboxgetty is defined in /etc/inittab, but not yet enabled. "
"Choosing this option will enable it once this package is fully configured. "
"Refuse this option if you want to tweak it manually."
msgstr ""
"Một lời gọi cho vboxgetty được xác định trong « /etc/inittab » mà chưa được "
"hiệu lực. Bật tùy chọn này thì hiệu lực nó một khi cấu hình đầy đủ gói này. "
"Tắt tuỳ chọn này nếu bạn muốn tự điều chỉnh."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Thiết bị trong « inittab » không khớp với chế độ « devfs »"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Mục nhập cho « vboxgetty » trong « /etc/inittab » dùng một tên thiết bị "
"không tương ứng với cách sử dụng « devfs » hiện thời: hoặc một tên « devfs "
"» (/dev/isdn/ttyIxx) được dùng trong « inittab » khi chưa gắn kết « devfs », "
"hoặc tên khác « devfs » được dùng khi « devfs » được gắn kết."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001 ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "This problem has to be fixed manually."
msgstr "Vấn đề này phải được sửa chữa bằng tay."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr "Thiết bị trong « vboxgetty»  không khớp với chế độ « devfs »"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Mục nhập thiết bị trong « /etc/isdn/vboxgetty.conf » dùng một tên thiết bị "
"không tương ứng với cách sử dụng « devfs » hiện thời: hoặc có một tên « "
"devfs » (/dev/isdn/ttyIxx) được dùng trong « vboxgetty.conf » khi chưa gắn "
"kết « devfs », hoặc tên khác « devfs » được dùng khi « devfs » được gắn kết."

#~ msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
#~ msgstr "«/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils » vẫn còn tồn tại"

#~ msgid ""
#~ "The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package "
#~ "still exists. If you changed that file at some point, you may need to "
#~ "redo those changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After "
#~ "that, please delete the old 00-isdnutils file."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin « /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils » bắt nguồn từ gói isdnutils cũ "
#~ "vẫn còn tồn tại. Nếu bạn đã thay đổi tập tin đó vào lúc nào, bạn có thể "
#~ "cần phải làm lại các thay đổi đó trong tập tin « 00-ipppd » (tên mới). "
#~ "Sau đó, hãy xoá tập tin « 00-isdnutils » cũ."

#~ msgid ""
#~ "Until it is deleted, it will still be used. This may cause conflicts."
#~ msgstr ""
#~ "Đến khi nó được xoá thì vẫn còn sử dụng. Trường hợp này có thể gây ra sự "
#~ "xung đột."

#~ msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
#~ msgstr "« /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils » vẫn còn tồn tại"

#~ msgid ""
#~ "The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
#~ "still exists. If you changed that file at some point, you may need to "
#~ "redo those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After "
#~ "that, please delete the old 99-isdnutils file."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin « /etc/ppp/ip-up.d/99-isdnutils » bắt nguồn từ gói isdnutils cũ "
#~ "vẫn còn tồn tại. Nếu bạn đã thay đổi tập tin đó vào lúc nào, bạn có thể "
#~ "cần phải làm lại các thay đổi đó trong tập tin « 99-ipppd » (tên mới). "
#~ "Sau đó, hãy xoá tập tin « 99-isdnutils » cũ."

#~ msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
#~ msgstr "Văn lệnh « /etc/ppp/ip-up.d » và « ip-down.d » vẫn còn tồn tại"

#~ msgid ""
#~ "The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils "
#~ "files from the old isdnutils package still exist. If you changed those "
#~ "files at some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd "
#~ "and 99-ipppd files (which are the new names). After that, please delete "
#~ "the old 00-isdnutils and 99-isdnutils files."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin « /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils » và « /etc/ppp/ip-down.d/99-"
#~ "isdnutils » bắt nguồn từ gói isdnutils cũ vẫn còn tồn tại. Nếu bạn đã "
#~ "thay đổi tập tin đó vào lúc nào, bạn có thể cần phải làm lại các thay đổi "
#~ "đó trong tập tin « 00-ipppd » và « 99-ippd » (các tên mới). Sau đó, hãy "
#~ "xoá tập tin « 00-isdnutils » và « 99-isdnutils » cũ."

#~ msgid ""
#~ "Until they are deleted, they will still be used. This may cause conflicts."
#~ msgstr ""
#~ "Đến khi các cái này được xoá thì vẫn còn sử dụng. Trường hợp này có thể "
#~ "gây ra sự xung đột."

#~ msgid "none"
#~ msgstr "không có"

#~ msgid "Firmware to load:"
#~ msgstr "Phần vững cần nạp:"

#~ msgid ""
#~ "Some ISDN cards can't function properly until some firmware has been "
#~ "loaded. A notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-"
#~ "Surf, which need ISAR.BIN to be loaded. Choose \"ISAR.BIN\" if this is "
#~ "necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Một số bo mạch ISDN không hoạt động được đến khi nạp phần vững thích hợp. "
#~ "Chẳng hạn, bo mạch Sedlbauer SpeedFax+ PCI hay Siemens I-Surf yêu cầu "
#~ "ISAR.BIN (có thì chọn « ISAR.BIN »)."

#~ msgid "ISDN card numbers to load with the firmware:"
#~ msgstr "Các số thứ tự bo mạch ISDN cần nạp với phần vững:"

#~ msgid ""
#~ "If you use more than one card, enter the number of the card(s) in need of "
#~ "firmware."
#~ msgstr "Có nhiều bo mạch thì gõ số các bo mạch yêu cầu phần vững."

#~ msgid ""
#~ "Multiple entries should be separated by commas. Card numbers are integers "
#~ "where \"1\" is the first card, \"2\" the second, etc."
#~ msgstr ""
#~ "Nhiều mục nhập nên định giới bằng dấu phẩy. Số thứ tự bo mạch là số "
#~ "nguyên, mà \"1\" là bo mạch thứ nhất, \"2\" là cái thứ hai v.v."

Reply to: