[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: util-linux 2.20.1-5.1: Please update the PO translation for the package util-linuxVào 13:54 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, Trần Ngọc Quân
<vnwildman@gmail.com> đã viết:
> Anh Hưng cũng tham gia ở đấy mà: http://translationproject.org/team/vi.html
> Link thì anh vào hộp thư chung của nhóm nhé: http://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/translation-team-vi
> Cụ thể: http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=502c4439.e6d5440a.3d4b.ffff832e%40mx.google.com&forum_name=translation-team-vi

Thế rốt cuộc mình dùng ML nào?

Cái debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org bỏ hoang à?

Trong email đầu, David gửi email yêu cầu dịch tới
debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org
nên mình nghĩ debian-l10n-vietnamese@lists.debian.org đang active và là ML
chính cho nhóm dịch Debian.
Hiểu thế đúng không nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.


Reply to: