[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: util-linux 2.20.1-5.1: Please update the PO translation for the package util-linux 
Hi,

>Bác gửi chung, reply cho tất cả mọi người nhé.
Đúng là lỗi của mình rồi

> TP ở đâu? Link ở đâu?
Anh Hưng cũng tham gia ở đấy mà: http://translationproject.org/team/vi.html
Link thì anh vào hộp thư chung của nhóm nhé: http://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/translation-team-vi
Cụ thể: http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=502c4439.e6d5440a.3d4b.ffff832e%40mx.google.com&forum_name=translation-team-vi

Trần Ngọc Quân.

Reply to: