[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: util-linux 2.20.1-5.1: Please update the PO translation for the package util-linuxHi,

Bác gửi chung, reply cho tất cả mọi người nhé.

TP ở đâu? Link ở đâu?

Vào 13:27 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, Trần Ngọc Quân
<vnwildman@gmail.com> đã viết:
> Chào anh Hưng
>>Translation is done and attached.
> Trời! Bị đụng hàng rồi, thế này thì lãng phí "cơ bắp" quá, mà ở TP lại đang thiếu, ha~~~~~~~~~~~~~~. Em đã cập nhật và gửi trước rồi mà.
> Gói này được dịch tại TP, anh cứ yên tâm, em sẽ phụ trách.
> Trần Ngọc Quân.-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.


Reply to: