[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://grub2/tr.poDostlar,
Mert'in düzeltmeleri sonucunda grub2 çevirisi ekteki gibidir.
RFR ile farkları ise diff dosyasındadır.

Mert sağol, benden çok uğraşmışsın.

Bilginize,
Atila
--- grub2.rfr	2014-12-16 14:42:39.474055721 +0200
+++ grub2.po	2014-12-19 10:56:47.882113580 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: debian-installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-13 20:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-16 14:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-19 10:56+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
@@ -26,7 +26,7 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:2001
 msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
-msgstr "GRUB güncelleme betikleri /boot/grub altında eski bir GRUB kurulumu algıladı."
+msgstr "GRUB yükseltme betikleri /boot/grub altında eski bir GRUB kurulumu algıladı."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -44,7 +44,7 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:2001
 msgid "Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later by issuing the following command as root:"
-msgstr "Seçiminiz ne olursa olsun, root kimliÄ?i ile aÅ?aÄ?ıdaki komutu iÅ?leterek eski MBR görüntüsünü GRUB 2 ile deÄ?iÅ?tirebilirsiniz:"
+msgstr "Seçiminiz ne olursa olsun, root kimliÄ?i ile aÅ?aÄ?ıdaki komutu çalıÅ?tırarak eski MBR görüntüsünü GRUB 2 ile deÄ?iÅ?tirebilirsiniz:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -59,13 +59,13 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 msgid "The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
-msgstr "grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eÄ?er varsa, grub-install'ın hangi aygıtlar için kendiliÄ?inden çalıÅ?masını seçmenize olanak tanır."
+msgstr "grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eÄ?er varsa, grub-install'ın hangi aygıtlar için kendiliÄ?inden çalıÅ?tırılacaÄ?ını seçmenize olanak tanır."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 msgid "Running grub-install automatically is recommended in most situations, to prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB modules or grub.cfg."
-msgstr "GRUB çekirdek görüntüsünün kurulmuÅ? GRUB modülleri ya da grub.cfg ile eÅ?itliÄ?inin/uyumunun bozulmasını engellemek için, çoÄ?u durumda grub-install'ın kendiliÄ?inden çalıÅ?tırılması önerilir."
+msgstr "GRUB çekirdek görüntüsünün kurulmuÅ? GRUB birimleri ya da grub.cfg ile uyumunun bozulmasını engellemek için, çoÄ?u durumda grub-install'ın kendiliÄ?inden çalıÅ?tırılması önerilir."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -83,7 +83,7 @@
 #: ../grub-pc.templates.in:3001
 #: ../grub-pc.templates.in:4001
 msgid "Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is not recommended."
-msgstr "Not: GRUB'u disk bölümlerinin yükleme kayıtlarına yüklemek de olanak dahilindedir ve duruma uygun bazı bölümler burada listelenmiÅ?tir. Ã?te yandan, bu seçim GRUB'u daha az güvenilir kılan engelleme listesi (blocklist) mekanizmasını kullanmaya zorlayacaÄ?ından önerilmemektedir."
+msgstr "Not: GRUB'u disk bölümlerinin önyükleme kayıtlarına kurmak da olanak dahilindedir ve duruma uygun bazı bölümler burada listelenmiÅ?tir. Ã?te yandan, bu seçim GRUB'u daha az güvenilir kılan engelleme listesi (blocklist) mekanizmasını kullanmaya zorlayacaÄ?ından önerilmemektedir."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -137,7 +137,7 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:8001
 msgid "You may be able to install GRUB to some other device, although you should check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade from GRUB Legacy will be canceled."
-msgstr "GRUB'u baÅ?ka bir aygıta kurma seçeneÄ?iniz olabilir, bununla birlikte sisteminizin o aygıttan baÅ?layabileceÄ?ini denetlemeniz gerekmektedir. Aksi durumda, eski GRUB'un yükseltilmesi yapılmayacaktır."
+msgstr "GRUB'u baÅ?ka bir aygıta kurabilirsiniz, ancak sisteminizin o aygıttan baÅ?layabileceÄ?inden emin olmalısınız. Aksi durumda, eski GRUB'un yükseltilmesi yapılmayacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -155,13 +155,13 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:9001
 msgid "If you are already using a different boot loader and want to carry on doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB somewhere."
-msgstr "Å?u anda baÅ?ka bir önyükleyici kullanıyorsanız ve kullanmaya da devam edecekseniz ya da bu sizin bir önyükleniciye gerek duymadıÄ?ınız özel bir ortam ise bu Å?ekilde devam edebilirsiniz. Aksi durumda, GRUB'u bir yere yüklemek zorundasınız."
+msgstr "Å?u anda baÅ?ka bir önyükleyici kullanıyorsanız ve kullanmaya devam edecekseniz ya da bu sizin bir önyükleniciye gerek duymadıÄ?ınız özel bir ortam ise, bu Å?ekilde devam edebilirsiniz. Aksi durumda GRUB'u bir yere kurmak zorundasınız."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:10001
 msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
-msgstr "/boot/grub yolundan GRUB  2 kaldırılsın mı?"
+msgstr "GRUB 2, /boot/grub yolundan kaldırılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -191,13 +191,13 @@
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid "It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause your system to stop booting properly."
-msgstr "GöründüÄ?ü kadarı ile eski GRUB kurulumu artık kullanılmıyor, dolayısıyla bu disklerde eski GRUB dosyalarını kaldırıp GRUB 2 görüntülerine yükseltme yaparak dönüÅ?ümü tamamlamalısınız. EÄ?er bunları GRUB 2 görüntülerine yükseltmezseniz, yeni paketlerle uyum sorunları yaÅ?anabilir ve bu durum sisteminizin gerektiÄ?i gibi baÅ?lamasına engel olabilir."
+msgstr "GöründüÄ?ü kadarı ile eski GRUB kurulumu artık kullanılmıyor, dolayısıyla bu disklerdeki eski GRUB dosyalarını kaldırıp GRUB 2 görüntülerine yükseltme yaparak dönüÅ?ümü tamamlamalısınız. EÄ?er bu GRUB 2 görüntülerini yükseltmezseniz, yeni paketlerle uyum sorunları yaÅ?anabilir ve bu durum sisteminizin gerektiÄ?i gibi baÅ?lamasına engel olabilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../grub-pc.templates.in:11001
 msgid "You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
-msgstr "Bu önyükleme kayıtları baÅ?ka bir iÅ?letim sistemindeki GRUB 2 kurulumu tarafından yaratılmadıÄ?ı sürece GRUB 2 kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir."
+msgstr "Bu önyükleme kayıtları baÅ?ka bir iÅ?letim sistemindeki bir GRUB 2 kurulumu tarafından oluÅ?turulmamıÅ?sa GRUB 2 kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -209,7 +209,7 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:1001
 msgid "The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
-msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki Linux komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiÅ?tir. Lütfen doÄ?ruluÄ?undan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boÅ? bırakılabilir."
+msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki Linux komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden alınmıÅ?tır. Lütfen doÄ?ruluÄ?undan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boÅ? bırakılabilir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -221,19 +221,19 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:2001
 msgid "The following string will be used as Linux parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
-msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki dizge öntanımlı menü giriÅ?inin Linux parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."
+msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki dizgi öntanımlı menü giriÅ?inin Linux parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates.in:3001
 msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
-msgstr "EFI harici ortam yoluna fazladan kurulma zorlansın mı?"
+msgstr "EFI çıkarılabilir ortam yoluna ikinci bir kurulma zorlansın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates.in:3001
 msgid "Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other operating systems that also depend on this path. If so, you will need to make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other OS installations correctly."
-msgstr "Bazı EFI tabanlı sistemler hatalı olduklarından yeni önyükleyicileri olması gerektiÄ?i gibi yönetemeyebilirler. Buna raÄ?men GRUB'un EFI harici ortam yoluna fazladan kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme yüklenmesini saÄ?layacaktır. Ã?te yandan bu durum aynı ortam yoluna baÄ?lı olası diÄ?er iÅ?letim sistemlerinin yüklenebilirliÄ?ini ortadan kaldırabilir. Böyle bir durumda, GRUB'un olası diÄ?er iÅ?letim sistemlerini de düzgün yükleyecek Å?ekilde baÅ?arı ile yapılandırıldıÄ?ından emin olmalısınız."
+msgstr "Bazı EFI tabanlı sistemler hatalı olduklarından yeni önyükleyicileri olması gerektiÄ?i gibi yönetemeyebilirler. Buna raÄ?men GRUB'un ikinci bir kopyasının EFI çıkarılabilir ortam yoluna kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme yüklenmesini saÄ?layacaktır. Ã?te yandan bu durum aynı ortam yoluna baÄ?lı baÅ?ka iÅ?letim sistemleri varsa, onların önyüklenebilirliÄ?ini ortadan kaldırabilir. Böyle bir durumda, GRUB'un olası diÄ?er iÅ?letim sistemlerini de düzgünce yükleyecek Å?ekilde baÅ?arı ile yapılandırıldıÄ?ından emin olmalısınız."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -245,7 +245,7 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:4001
 msgid "The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
-msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki kFreeBSD komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden türetilmiÅ?tir. Lütfen doÄ?ruluÄ?undan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boÅ? bırakılabilir."
+msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki kFreeBSD komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden alınmıÅ?tır. Lütfen doÄ?ruluÄ?undan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boÅ? bırakılabilir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -257,7 +257,7 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:5001
 msgid "The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
-msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki dizge öntanımlı menü giriÅ?inin kFreeBSD parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."
+msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki dizgi öntanımlı menü giriÅ?inin kFreeBSD parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -269,17 +269,17 @@
 #. Description
 #: ../templates.in:6001
 msgid "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
-msgstr "/boot/grub/device.map dosyası kararlı aygıt isimlerini kullanacak Å?ekilde yeniden yazıldı. Bu iÅ?lem çoÄ?u durumda ileride gerekebilecek bir düzenleme gereksinimini ciddi biçimde azaltır ve GRUB tarafından yaratılan önyükleme menüsü seçeneklerini etkilemez."
+msgstr "/boot/grub/device.map dosyası kararlı aygıt isimlerini kullanacak Å?ekilde yeniden yazıldı. Bu iÅ?lem çoÄ?u durumda ileride gerekebilecek bir düzenleme gereksinimini ciddi biçimde azaltır ve GRUB tarafından oluÅ?turulan önyükleme menüsü seçeneklerini etkilemez."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:6001
 msgid "However, since more than one disk is present in the system, it is possible that the system is depending on the old device map. Please check whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, and update them if necessary."
-msgstr "Ã?te yandan sistemde birden fazla disk olduÄ?u için, sistemin eski aygıt eÅ?lemine baÄ?lı kalmıÅ? olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü numaralandırmasını kullanan herhangi bir özgün önyükleme menü seçenegi olup olmadıÄ?ını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin."
+msgstr "Ã?te yandan sistemde birden fazla disk olduÄ?u için, sistemin eski aygıt eÅ?lemine baÄ?lı kalmıÅ? olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü numaralandırmasını kullanan herhangi bir özel önyükleme menü seçenegi olup olmadıÄ?ını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../templates.in:6001
 msgid "If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu entries, you can ignore this message."
-msgstr "Bu uyarıyı anlayamazsanız ya da herhangi bir özgün önyükleme menü seçeneÄ?i yok ise, bu uyarıyı gözardı edebilirsiniz."
+msgstr "Bu uyarıyı anlayamazsanız ya da herhangi bir özel önyükleme menü seçeneÄ?i yok ise, bu uyarıyı gözardı edebilirsiniz."
 
# Turkish messages for debian-installer.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-installer package.
# Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>, 2012, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-13 20:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-19 10:56+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "menu.lst dosyasından zincirleme yükleme yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr "GRUB yükseltme betikleri /boot/grub altında eski bir GRUB kurulumu algıladı."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically performed now."
msgstr "Sisteminizdeki eski sürüm GRUB kurulumunu deÄ?iÅ?tirmek için, /boot/grub/menu.lst dosyasının bir GRUB 2 önyükleme görüntüsünü varolan eski GRUB kurulumundan yüklenmesine olanak tanıyacak Å?ekilde deÄ?iÅ?tirilmesi gerekmektedir. Bu adım Å?imdi kendiliÄ?inden gerçekleÅ?tirilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR (Master Boot Record)."
msgstr "Yeni GRUB 2 kurulumu Ana Yükleme Kaydı'na (MBR) yazılmadan önce menu.lst'den GRUB 2 zincirleme önyüklemesini kabul etmeniz ve GRUB 2 kurulumunun çalıÅ?tıÄ?ını doÄ?rulamanız önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later by issuing the following command as root:"
msgstr "Seçiminiz ne olursa olsun, root kimliÄ?i ile aÅ?aÄ?ıdaki komutu çalıÅ?tırarak eski MBR görüntüsünü GRUB 2 ile deÄ?iÅ?tirebilirsiniz:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "GRUB kurulum aygıtları:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid "The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr "grub-pc paketi yükseltiliyor. Bu menü, eÄ?er varsa, grub-install'ın hangi aygıtlar için kendiliÄ?inden çalıÅ?tırılacaÄ?ını seçmenize olanak tanır."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid "Running grub-install automatically is recommended in most situations, to prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB modules or grub.cfg."
msgstr "GRUB çekirdek görüntüsünün kurulmuÅ? GRUB birimleri ya da grub.cfg ile uyumunun bozulmasını engellemek için, çoÄ?u durumda grub-install'ın kendiliÄ?inden çalıÅ?tırılması önerilir."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr "EÄ?er hangi sürücünün BIOS'unuz tarafından yükleme sürücüsü olarak belirlendiÄ?inden emin deÄ?ilseniz, GRUB'u tüm sürücülere kurmak yerinde olacaktır."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is not recommended."
msgstr "Not: GRUB'u disk bölümlerinin önyükleme kayıtlarına kurmak da olanak dahilindedir ve duruma uygun bazı bölümler burada listelenmiÅ?tir. Ã?te yandan, bu seçim GRUB'u daha az güvenilir kılan engelleme listesi (blocklist) mekanizmasını kullanmaya zorlayacaÄ?ından önerilmemektedir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is written to the appropriate boot devices."
msgstr "GRUB önyükleyici Å?u anda var olmayan ya da benzersiz tanımlayıcısı bir Å?ekilde deÄ?iÅ?miÅ? bir diske kurulmuÅ? durumdadır. Bu önyükleyicinin GRUB çekirdek görüntüsü ve grub.cfg ile uyum içinde olduÄ?undan emin olmak önemlidir. Bu nedenle GRUB'un doÄ?ru önyükleme aygıtlarına yazılmıÅ? olduÄ?undan emin olunuz."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "GRUB'u önyükleme aygıtına yazma iÅ?lemi baÅ?arısız oldu. Yine de devam edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki aygıtlara GRUB kurulumu baÅ?arısız oldu:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up properly."
msgstr "Yine de devam edilsin mi? Devam edilirse bilgisayarınız düzgün baÅ?lamayabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr "GRUB'u önyükleme aygıtına yazma iÅ?lemi baÅ?arısız oldu. Tekrar denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "You may be able to install GRUB to some other device, although you should check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr "GRUB'u baÅ?ka bir aygıta kurabilirsiniz, ancak sisteminizin o aygıttan baÅ?layabileceÄ?inden emin olmalısınız. Aksi durumda, eski GRUB'un yükseltilmesi yapılmayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "GRUB kurulmadan devam edilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot loader may not be properly configured, and when this computer next starts up it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load modules or handle the current configuration file."
msgstr "GRUB'u hiçbir aygıta kurmamayı seçtiniz. Devam ederseniz önyükleyici düzgün yapılandırılmayabilir ve bu bilgisayar bir sonraki açılıÅ?ında önyükleme bölümünde daha önceden ne varsa onu kullanır. Eger önyükleme bölümünde GRUB 2'nin daha önceki bir sürümü var ise, güncel yapılandırma dosyasını kullanamayabilir ya da birimleri yükleyemeyebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "If you are already using a different boot loader and want to carry on doing so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB somewhere."
msgstr "Å?u anda baÅ?ka bir önyükleyici kullanıyorsanız ve kullanmaya devam edecekseniz ya da bu sizin bir önyükleniciye gerek duymadıÄ?ınız özel bir ortam ise, bu Å?ekilde devam edebilirsiniz. Aksi durumda GRUB'u bir yere kurmak zorundasınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "GRUB 2, /boot/grub yolundan kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "/boot/grub yolundan bütün GRUB 2 dosyalarının kaldırılmasını istiyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr "BaÅ?ka bir önyükleyici kurulmadıysa yapılan bu iÅ?lem sistemi baÅ?latılamaz kılacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "GRUB 2'ye dönüÅ?üm bitirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr "Bu sistemde hala eski GRUB kurulumundan kalan önyükleme dosyaları var, aynı zamanda da Å?u disklere yazılmıÅ? GRUB 2 önyükleme kayıtlarına sahip:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause your system to stop booting properly."
msgstr "GöründüÄ?ü kadarı ile eski GRUB kurulumu artık kullanılmıyor, dolayısıyla bu disklerdeki eski GRUB dosyalarını kaldırıp GRUB 2 görüntülerine yükseltme yaparak dönüÅ?ümü tamamlamalısınız. EÄ?er bu GRUB 2 görüntülerini yükseltmezseniz, yeni paketlerle uyum sorunları yaÅ?anabilir ve bu durum sisteminizin gerektiÄ?i gibi baÅ?lamasına engel olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr "Bu önyükleme kayıtları baÅ?ka bir iÅ?letim sistemindeki bir GRUB 2 kurulumu tarafından oluÅ?turulmamıÅ?sa GRUB 2 kurulumunu tamamlamanız gerekmektedir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Linux komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki Linux komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden alınmıÅ?tır. Lütfen doÄ?ruluÄ?undan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boÅ? bırakılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "�ntanımlı Linux komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "The following string will be used as Linux parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki dizgi öntanımlı menü giriÅ?inin Linux parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
msgstr "EFI çıkarılabilir ortam yoluna ikinci bir kurulma zorlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other operating systems that also depend on this path. If so, you will need to make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other OS installations correctly."
msgstr "Bazı EFI tabanlı sistemler hatalı olduklarından yeni önyükleyicileri olması gerektiÄ?i gibi yönetemeyebilirler. Buna raÄ?men GRUB'un ikinci bir kopyasının EFI çıkarılabilir ortam yoluna kurulmasını zorlamanız, Debian'ın bu sisteme yüklenmesini saÄ?layacaktır. Ã?te yandan bu durum aynı ortam yoluna baÄ?lı baÅ?ka iÅ?letim sistemleri varsa, onların önyüklenebilirliÄ?ini ortadan kaldırabilir. Böyle bir durumda, GRUB'un olası diÄ?er iÅ?letim sistemlerini de düzgünce yükleyecek Å?ekilde baÅ?arı ile yapılandırıldıÄ?ından emin olmalısınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "kFreeBSD komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki kFreeBSD komut satırı /etc/default/grub'dan ya da eski GRUB menu.lst dosyasındaki 'kopt' parametresinden alınmıÅ?tır. Lütfen doÄ?ruluÄ?undan emin olunuz ve gerekirse düzeltiniz. Komut satırı boÅ? bırakılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "�ntanımlı kFreeBSD komut satırı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default menu entry but not for the recovery mode."
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki dizgi öntanımlı menü giriÅ?inin kFreeBSD parametreleri olarak kullanılacak; fakat kurtarma kipi için kullanılmayacaktır."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
msgstr "/boot/grub/device.map dosyası yeniden oluÅ?turuldu"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
msgstr "/boot/grub/device.map dosyası kararlı aygıt isimlerini kullanacak Å?ekilde yeniden yazıldı. Bu iÅ?lem çoÄ?u durumda ileride gerekebilecek bir düzenleme gereksinimini ciddi biçimde azaltır ve GRUB tarafından oluÅ?turulan önyükleme menüsü seçeneklerini etkilemez."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "However, since more than one disk is present in the system, it is possible that the system is depending on the old device map. Please check whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive numbering, and update them if necessary."
msgstr "Ã?te yandan sistemde birden fazla disk olduÄ?u için, sistemin eski aygıt eÅ?lemine baÄ?lı kalmıÅ? olması olasıdır. GRUB'un (hdN) sürücü numaralandırmasını kullanan herhangi bir özel önyükleme menü seçenegi olup olmadıÄ?ını denetleyin ve gerekirse bunları güncelleyin."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu entries, you can ignore this message."
msgstr "Bu uyarıyı anlayamazsanız ya da herhangi bir özel önyükleme menü seçeneÄ?i yok ise, bu uyarıyı gözardı edebilirsiniz."


Reply to: