[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://libnss-ldap/tr.poTayfa,
RFR ile farkı aşağıdadır.
Çevirmekte olduğum libpam-ldap ile ortak bazı mesajları vardı onları her ikisinde de ortak anlamı vermesi için bu dosyada da değiştirdim.

Atila


--- libnss-ldap_rfr    2012-04-17 18:43:58.498129423 +0300
+++ libnss-ldap.po    2012-04-26 18:50:41.088128507 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: libnss-ldap\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: libnss-ldap@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-12 07:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-17 18:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-26 18:50+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,7 +49,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:2001
msgid "Also, before removing this package, it is wise to remove the \"ldap\" entries from nsswitch.conf to keep basic services functioning." -msgstr "Temel hizmetlerin sorusuz çalışmasını sürdürmesi için bu paketi kaldırmadan önce nsswitch.conf dosyasından \"ldap\" girdilerinin çıkarılması akıllıca olacaktır." +msgstr "Temel hizmetlerin çalışmayı sürdürmesi için bu paketi kaldırmadan önce nsswitch.conf dosyasından \"ldap\" girdilerinin çıkarılması akıllıca olacaktır."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -73,7 +73,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:4001
msgid "Choose this option if you can't retrieve entries from the database without logging in." -msgstr "Oturum açmadan veri tabanından girdi alamıyorsanız (çekemiyorsanız) bu seçeneği seçiniz." +msgstr "Oturum açmadan veri tabanından girdi alamıyorsanız bu seçeneği seçiniz."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -91,7 +91,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:5001
 msgid "The libnss-ldap package may use debconf for its configuration."
-msgstr "libnss-ldap paketi yapılandırması için debconf'u kullanabilir."
+msgstr "libnss-ldap paketi kendi yapılandırması için debconf'u kullanabilir."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -139,7 +139,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:8001
msgid "Please enter which version of the LDAP protocol should be used by ldapns. It is usually a good idea to set this to the highest available version number." -msgstr "ldapns tarafından kullanılacak LDAP iletişim kuralı sürümünü giriniz. Eldeki en yüksek sürümü kullanmak akıllıca olacaktır." +msgstr "ldapns tarafından kullanılacak LDAP iletişim kuralı sürümünü seçiniz. Eldeki en yüksek sürümü kullanmanız önerilir."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -157,13 +157,13 @@
 #. Description
 #: ../templates:9001
msgid "Note: It is usually a good idea to use an IP address; this reduces risks of failure in the event name service is unavailable." -msgstr "Not: IP adresi kullanmak genellikle iyi bir fikirdir; böylece alan adı hizmetinin erişilemediği durumlarda aksama yaşanmayacaktır(düşük oldu?)." +msgstr "Not: IP adresi kullanmak genellikle iyi bir fikirdir; böylece alan adı hizmetinin erişilemediği durumlarda aksama yaşanmayacaktır."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:10001
 msgid "Special LDAP privileges for root?"
-msgstr "root'a özel LDAP ayrıcalıkları???"
+msgstr "root'a özel LDAP ayrıcalıkları?"

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -175,13 +175,13 @@
 #. Description
 #: ../templates:10001
msgid "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should disable this." -msgstr "NFS bağlantılı /etc dizini ya da başka bir özgün yapılandırma kullanıyosanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız." +msgstr "NFS bağlantılı /etc dizini ya da başka bir özel yapılandırma kullanıyosanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız."

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../templates:11001
 msgid "LDAP account for root:"
-msgstr "'root' için LDAP hesabı:"
+msgstr "root için LDAP hesabı:"

 #. Type: string
 #. Description
@@ -193,7 +193,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:11001
msgid "Note: For this to work the account needs permission to access the attributes in the LDAP directory that are related to the users' shadow entries as well as users' and groups' passwords." -msgstr "Not: Bunun çalışması için hesabın LDAP dizinindeki kullanıcıların shadow girdilerinin ve ayrıca kullanıcıların ve grupların parolalarının özniteliklerine erişme iznine sahip olması gereklidir." +msgstr "Not: Bunun çalışması için ilgili hesabın LDAP dizinindeki kullanıcıların shadow girdileri ve kullanıcıların ve grupların parolalarına ilişkin özniteliklere erişme iznine sahip olması gereklidir."

 #. Type: password
 #. Description
@@ -211,7 +211,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:12001
msgid "The password will be stored in a separate file /etc/libnss-ldap.secret which will be made readable to root only." -msgstr "Parola yalnızca root tarafında erişilebilen /etc/libnss-ldap.secret dosyasında saklanacaktır." +msgstr "Parola yalnızca root tarafından erişilebilen /etc/libnss-ldap.secret dosyasında saklanacaktır."

 #. Type: password
 #. Description
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libnss-ldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: libnss-ldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-12 07:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-26 18:50+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Make the configuration file readable/writeable by its owner only?"
msgstr "Yapılandırma dosyası yalnızca sahibi tarafından okunabilir/yazılabilir yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "If you use passwords in your libnss-ldap configuration, it is usually a good idea to have the configuration set with mode 0600 (readable and writable only by the file's owner)."
msgstr "libnss-ldap yapılandırmanızda parolalar kullanıyorsanız, yapılandırma kipini 0600 yapmanız (yalnızca dosya sahibi tarafından okunabilir/yazılabilir) akıllıca olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Note: As a sanity check, libnss-ldap will check if you have nscd installed and will only set the mode to 0600 if nscd is present."
msgstr "Not: libnss-ldap sisteminizde nscd paketinin yüklü olup/olmadıÄ?ını denetleyecek ve eÄ?er nscd yüklü ise kipini 0600 yapacaktır."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "nsswitch.conf not managed automatically"
msgstr "nssswitch.conf dosyası kendiliÄ?inden düzenlenemedi"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "For the libnss-ldap package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use the \"ldap\" datasource.  There is an example file at /usr/share/doc/libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap which can be used as an example for your nsswitch setup, or it can be copied over your current setup."
msgstr "libnss-ldap paketinin çalıÅ?abilmesi için /etc/nsswitch.conf dosyasını \"ldap\" veritabanınızı kullanacak Å?ekilde düzenlemelisiniz. /usr/share/doc/libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap örnek dosyasını inceleyerek kendi dosyanızı oluÅ?turabilir ya da size uygunsa bu dosyayı doÄ?rudan kopyalayıp kullanabilirsiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Also, before removing this package, it is wise to remove the \"ldap\" entries from nsswitch.conf to keep basic services functioning."
msgstr "Temel hizmetlerin çalıÅ?mayı sürdürmesi için bu paketi kaldırmadan önce nsswitch.conf dosyasından \"ldap\" girdilerinin çıkarılması akıllıca olacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Distinguished name of the search base:"
msgstr "Arama tabanı için belirgin ad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base.  Many sites use the components of their domain names for this purpose.  For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Ã?oÄ?u site bunun için alan adlarının bileÅ?enlerini kullanır. Ã?rneÄ?in \"example.net\" alanı arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Does the LDAP database require login?"
msgstr "LDAP veritabanı oturum açmayı gerektiriyor mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Choose this option if you can't retrieve entries from the database without logging in."
msgstr "Oturum açmadan veri tabanından girdi alamıyorsanız bu seçeneÄ?i seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Note: Under a normal setup, this is not needed."
msgstr "Not: Sıradan bir kurulumda buna gerek yoktur."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Automatically update libnss-ldap's configuration file?"
msgstr "libnss-ldap paketinin yapılandırma dosyası kendiliÄ?inden güncellensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "The libnss-ldap package may use debconf for its configuration."
msgstr "libnss-ldap paketi kendi yapılandırması için debconf'u kullanabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "If you choose this option, the configuration file will be prepended with \"###DEBCONF###\"; you can disable the debconf updates by removing that line."
msgstr "Bu seçeneÄ?i seçerseniz, yapılandırma dosyasının baÅ?ına \"###DEBCONF###\" satırı eklenecektir. Dilerseniz daha sonra bu satırı kaldırarak debconf güncellemelerini devre dıÅ?ı bırakabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "All new installations will use this option by default."
msgstr "Ã?ntanımlı olarak tüm yeni kurulumlar bu seçeneÄ?i kullanacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Unprivileged database user:"
msgstr "Ayrıcalıksız veritabanı kullanıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Please enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "LDAP veritabanında oturum açmak için kullanılacak hesap adını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password for database login account:"
msgstr "Veritabanı oturum açma parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "LDAP veritabanında oturum açmak için kullanılacak parolayı giriniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "LDAP version to use:"
msgstr "Kullanılacak LDAP sürümü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter which version of the LDAP protocol should be used by ldapns.  It is usually a good idea to set this to the highest available version number."
msgstr "ldapns tarafından kullanılacak LDAP iletiÅ?im kuralı sürümünü seçiniz. Eldeki en yüksek sürümü kullanmanız önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "LDAP server Uniform Resource Identifier:"
msgstr "LDAP sunucusu Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the form ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be used. The port number is optional."
msgstr "LDAP sunucusunun kullandıÄ?ı Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını giriniz.  Bu ldap://<sunucu_adı ya da IP>:<baÄ?lantı_noktası>/ Å?eklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da ldapi:// de kullanılabilir. BaÄ?lantı noktası (port) seçime baÄ?lıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Note: It is usually a good idea to use an IP address; this reduces risks of failure in the event name service is unavailable."
msgstr "Not: IP adresi kullanmak genellikle iyi bir fikirdir; böylece alan adı hizmetinin eriÅ?ilemediÄ?i durumlarda aksama yaÅ?anmayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Special LDAP privileges for root?"
msgstr "root'a özel LDAP ayrıcalıkları?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "This option will allow tools that perform requests to the nss system with libnss-ldap as backend to return more information when called as root."
msgstr "Bu seçenek root hesabıyla libnss-ldap arka uçlu nss sistemlerine istek yapan araçlara daha fazla bilgi döndürülmesine olanak tanıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should disable this."
msgstr "NFS baÄ?lantılı /etc dizini ya da baÅ?ka bir özel yapılandırma kullanıyosanız bu seçeneÄ?i devre dıÅ?ı bırakmalısınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "LDAP account for root:"
msgstr "root için LDAP hesabı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please choose which account will be used for nss requests with root privileges."
msgstr "root ayrıcalıkları ile nss istekleri yapacak hesabı seçiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Note: For this to work the account needs permission to access the attributes in the LDAP directory that are related to the users' shadow entries as well as users' and groups' passwords."
msgstr "Not: Bunun çalıÅ?ması için ilgili hesabın LDAP dizinindeki kullanıcıların shadow girdileri ve kullanıcıların ve grupların parolalarına iliÅ?kin özniteliklere eriÅ?me iznine sahip olması gereklidir."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "LDAP root account password:"
msgstr "LDAP root hesabı parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Please enter the password to use when libnss-ldap tries to login to the LDAP directory using the LDAP account for root."
msgstr "libnss-ldap'ın root'a ait LDAP hesabını kullanarak LDAP dizininde oturum açacaÄ?ı parolayı giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "The password will be stored in a separate file /etc/libnss-ldap.secret which will be made readable to root only."
msgstr "Parola yalnızca root tarafından eriÅ?ilebilen /etc/libnss-ldap.secret dosyasında saklanacaktır."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Entering an empty password will re-use the old password."
msgstr "Parola boÅ? bırakılırsa eskisi kullanılacaktır."


Reply to: