[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://samba/tr.poTayfa,
Ekteki çeviriyi yapmak niyetindeyim.

Atila
# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-25 12:33+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Turker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Samba server and utilities"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr ""
"WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında deÄ?iÅ?iklik "
"yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"EÄ?er bilgisayarınız IP adresini aÄ?ınızdaki bir DHCP sunucusundan alıyorsa, "
"DHCP sunucusu ayrıca aÄ?ınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS alanadı "
"sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir.  Bu, smb.conf dosyanızda DHCP "
"tarafından sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf "
"dosyasından okunmasını saÄ?layan bir deÄ?iÅ?ikliÄ?i gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuÅ? olması "
"gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "smb.conf dosyası otomatik olarak yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) "
"yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri "
"etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u "
"Å?aÅ?ırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle deÄ?iÅ?tirilmesi zorunda kılacak bir "
"'include' satırı veya birden fazla satır boyunca devam eden bir seçenek "
"içeriyor ve tekrar çalıÅ?abilmesi için smb.conf dosyanızın sizin tarafınızdan "
"deÄ?iÅ?tirilmesi gerekiyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"EÄ?er bu seçeneÄ?i seçmezseniz, bütün yapılandırma deÄ?iÅ?ikliklerini kendiniz "
"yapmak zorunda kalacaksınız ve periyodik yapılandırma iyileÅ?tirmelerinin "
"avantajlarını kullanamayacaksınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Ã?alıÅ?ma Grubu/Etki Alanı Ä°smi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Lütfen bu sistem için çalıÅ?ma grubu (Workgroup) belirtin. Bu ayar sistemin "
"sunucu olarak kullanıldıÄ?ı durumda hangi Ã?alıÅ?ma Grubu'nda gözükeceÄ?ini "
"kontrol eder, çeÅ?itli noktalarda varsayılan çalıÅ?ma grubu olarak ta "
"kullanılacaktır. Etki alanı ismi \"security=domain\" ayarı ile beraber "
"kullanılacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Parola Å?ifrelenmesi kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Yeni Windows istemcileri SBM/CIFS sunucularıyla Å?ifrelenmiÅ? parolalar "
"kullanarak iletiÅ?im kurarlar. EÄ?er düz metin parolaları kullanmak "
"istiyorsanız Windows registry içinde bir parametreyi deÄ?iÅ?tirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
"passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
"make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
"passwords in there for each user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Bu iÅ?lemi yapmanız Å?iddetle önerilir, düz metin parola desteÄ?i artık "
"Microsoft Windows ürünlerinde bulunmamaktadır. EÄ?er iÅ?lem gerçekleÅ?tirilecek "
"ise, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduÄ?undan emin olun ve "
"smbpasswd komutunu kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyin."

#. Type: title
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Samba server"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Windows'un çoÄ?u versiyonunda öntanımlı olarak kullanılan deÄ?erler ile uyumlu "
"olabilmesi için Samba'nın Å?ifrelenmiÅ? parolaları kullanacak Å?ekilde "
"ayarlanması gerekir. Bu yöntem kullanıcı parolalarının /etc/passwd dosyası "
"dıÅ?ında saklanmasını gerektirir. Bu dosya otomatik olarak yaratılabilir, "
"fakat parolaların smbpasswd komutu çalıÅ?tırılarak eklenmesi ve ilerleyen "
"zamanlarda güncel tutulması gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"EÄ?er yaratmazsanız, daha sonra Sambayı (ve büyük ihtimalle istemci "
"makineleri de) düz metin parolalarını kullanması için tekrar yapılandırmanız "
"gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
"from the samba-doc package for more details."
msgstr ""
"Daha detaylıı bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/"
"htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasına gözatın."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:3001
msgid "daemons"
msgstr "artalan süreçleri"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:3001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:3002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Samba'nın nasıl çalıÅ?masını istersiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:3002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den "
"çalıÅ?abilir. Tavsiye edilen yaklaÅ?ım artalan süreci olarak çalıÅ?tırmaktır."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr ""
#~ "Parola veritabanı için çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliÄ?i  "
#~ "desteklenmiyor"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artık \"passdb backend\" "
#~ "parametresindeki çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliÄ?ini  "
#~ "desteklemiyor. �yle gözüküyorki, smb.conf dosyanızdaki parola veritabanı "
#~ "arkayüz parametresi bir liste içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba "
#~ "versiyonu çalıÅ?mayacaktır."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taÅ?ınsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasının da yerine "
#~ "geçecek bir SAM veritabanını içerir."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen smbpasswd dosyasının otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb "
#~ "dosyasına dönüÅ?türülmesini isteyip istemediÄ?inizi onaylayınız. EÄ?er baÅ?ka "
#~ "bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
#~ "cevabını vermelisiniz."

#~ msgid "daemons, inetd"
#~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"

Reply to: