[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Kılavuzları/Çeviriler* yalcin kolukisa <yalcink01@yahoo.com> [2003-12-24 08:12:01-0800]
> selam,

Selam, bu uzun iletiye ancak simdi cevap verme firsati buldum.

> 1-FM ?eviri b?l?m?ndeki HandsOnGuideDebian k?lavuzunun
> asl? nerelerdedir? ?eviri metninde belirtilen ba?
> ?al??m?yor. 

Yerini bilmiyorum maalesef. FM ceviri forumunda veya ceviriden sorumlu
kisiye sormayi denediniz mi?

> 2-Debian Installation Manual/* Debian'?n resmi
> sitesindeki k?lavuz*/ 'in T?rk?e'si var m?? Bu konuda
> ?al??ma yapan kimse var m?? Bu k?lavuzun (Installing
> Debian GNU/Linux 3.0 For Intel x86) g?ncellik durumu
> hakk?nda bilgi verecek kimse var m??

Turkcesi yok. Kilavuz `boot floppy' a.k.a. bf kullanan stable surum
icin gecerli. Gelecek `di' tabanli Sarge'da bu kilavuzda
yenilenecektir.

> Bu k?lavuzun yerine tavsiye edebilece?iniz, daha g?ncel/* bu g?ncellik
> kavram?n?n Debian i?in bir anlam? var m?, o da ayr? bir mevzu ama
> neyse. K?lavuz Woody kurulumunu anlat?yor ve eldeki son s?r?m Woody.
> Muhtemelen k?lavuz "g?ncel" say?l?r ama ben yinede emin olmak ad?na
> soruyorum*/, daha iyi anlat?ma sahip, daha bla bla bla olan bir
> k?lavuz var m?? 

Osamu Aoki'nin `Debian Reference'i var. Bu belge uzun bulunacak olursa
kisa hali cevrilebilir.

http://qref.sourceforge.net/

> 3-Sistemi kurmay? ba?aran birisinin, ilk g?z atmas? gereken k?lavuz
> nedir? Yolunu kaybetmi? bedevi durumuna d??memek i?in hangi
> k?lavuzlara ba?vurmal?? Bu k?lavuzlar T?rk?e midir? M?mk?nse
> linklerini rica edece?im.

Net bir oneride bulunmam zor. En uygun alternatif `doc-debian'
paketiyle gelen belgeler. Icinde Debian FAQ da mevcut. Bu paketi kurup
inceleyin.

> 4-Debian CD'leri i?ine bakma ?ans?m hi? olmad?. Sitede bulunan liste
> ise olduk?a uzun ve benim i?in kar???k say?l?r. Bu nedenle CD i?inden
> ??kan k?lavuzlar hakk?nda net bir bilgim yok. ?ayet CD i?inden ??kan
> k?lavuzlar, yukar?da bahsi ge?en konularda yeterli ise, pe?inen ?z?r
> dilerim.

Evet, CD icinde de mevcut, fakat Debian belge cevirilerinde belgenin son
CVS hali uzerinde calismaniz dogru olur.

> 5-Debian k?lavuzlar? ve ?nternet sayfas? ?evirilerinin son durumu
> hakk?nda bilgi veren olursa, olduk?a makbule ge?ecek.

FM ceviri ortaminda oyle duruyor.

> 6-Debian ?evirilerinde kulland???n?z jargon s?zl??? gibi bir ?eyler
> mevcut mu?

Mevcut Debian cevirilerine ve bu listedeki eski mesajlara
basvurabilirsiniz. Yazili hale getirilmis bir belge yok henuz.

> 7-Debian Project History k?lavuzunun SGML kodlar?n? bir t?rl? almay?
> beceremedim. Bu vatanda??n CVS konusundaki bilgisizli?ini ve
> beceriksizli?ini g?z ard? edip, bu kodlar? nas?l alaca??m?/* Win XP
> ?zerinden indirmek durumunda oldu?umu g?z ?n?ne alman?z ricas? ile*/
> anlat?rsan?z ve yahut bunu s?k??t?r?lm?? bir dosya olarak bana
> g?ndermek nezaketini g?sterirseniz, olduk?a mesut ve bahtiyar bir
> insan olaca??m. B?ylece, hem DOcbook al??t?rmalar?m? anlaml? bir
> ?eyler ?zerinde yapm?? olurum, hemde bu k?lavuz aradan ??km?? olur.

`debian-history'nin docbook'la degil `debian-doc' ile yazildigini
saniyorum. Kaynaklara ulasmak su an mumkun degil gibi gozukuyor.
Debian makinalarina yapilan ataklardan sonra boyle sorunlar yasaniyor.
Bir sure bekleyin, makinalar hizmete acacaklar.

-- 
roktasReply to: