[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian Kılavuzları/Çevirilerselam,

Bir kaç sorum olacak:

1-FM çeviri bölümündeki HandsOnGuideDebian kýlavuzunun
aslý nerelerdedir? Çeviri metninde belirtilen bað
çalýþmýyor. 

2-Debian Installation Manual/* Debian'ýn resmi
sitesindeki kýlavuz*/ 'in Türkçe'si var mý? Bu konuda
çalýþma yapan kimse var mý? Bu kýlavuzun (Installing
Debian GNU/Linux 3.0 For Intel x86) güncellik durumu
hakkýnda bilgi verecek kimse var mý? Bu kýlavuzun
yerine tavsiye edebileceðiniz, daha güncel/* bu
güncellik kavramýnýn Debian için bir anlamý var mý, o
da ayrý bir mevzu ama neyse. Kýlavuz Woody kurulumunu
anlatýyor ve eldeki son sürüm Woody. Muhtemelen
kýlavuz "güncel" sayýlýr ama ben yinede emin olmak
adýna soruyorum*/, daha iyi anlatýma sahip, daha bla
bla bla olan bir kýlavuz var mý? Yoksa resmi kýlavuz
yeterli mi?

3-Sistemi kurmayý baþaran birisinin, ilk göz atmasý
gereken kýlavuz nedir? Yolunu kaybetmiþ bedevi
durumuna
düþmemek için hangi kýlavuzlara baþvurmalý? Bu
kýlavuzlar Türkçe midir? Mümkünse linklerini rica
edeceðim.

4-Debian CD'leri içine bakma þansým hiç olmadý. Sitede
bulunan liste ise oldukça uzun ve benim için karýþýk
sayýlýr. Bu nedenle CD içinden çýkan kýlavuzlar
hakkýnda net bir bilgim yok. Þayet CD içinden çýkan
kýlavuzlar, yukarýda bahsi geçen konularda yeterli
ise, peþinen özür dilerim.  

5-Debian kýlavuzlarý ve Ýnternet sayfasý çevirilerinin
son durumu hakkýnda bilgi veren olursa, oldukça
makbule geçecek.

6-Debian çevirilerinde kullandýðýnýz jargon sözlüðü
gibi bir þeyler mevcut mu?

7-Debian Project History kýlavuzunun SGML kodlarýný
bir türlü almayý beceremedim. Bu vatandaþýn CVS
konusundaki bilgisizliðini ve beceriksizliðini göz
ardý edip, bu kodlarý nasýl alacaðýmý/* Win XP
üzerinden indirmek durumunda olduðumu göz önüne
almanýz ricasý ile*/ anlatýrsanýz ve yahut bunu
sýkýþtýrýlmýþ bir dosya olarak bana göndermek
nezaketini gösterirseniz, oldukça mesut ve bahtiyar
bir insan olacaðým. Böylece, hem DOcbook
alýþtýrmalarýmý anlamlý bir þeyler üzerinde yapmýþ
olurum, hemde bu kýlavuz aradan çýkmýþ olur. 

Saygýlarýmla,

Yalçýn KOLUKISA

NOT: bu iletiyi parça parça yazdýðým için sýralamada
bazý kopukluklar ve gariplikler olabilir. Kusura bakmayýn.

__________________________________
Do you Yahoo!?
New Yahoo! Photos - easier uploading and sharing.
http://photos.yahoo.com/Reply to: