[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dictionaries-common 1.23.7: Please update debconf PO translation for the package dictionaries-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dictionaries-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Wednesday, August 06, 2014.

Thanks,

# Translation of dictionaries-common debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2011 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the dictionaries-common package.
#
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2011
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2011
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dictionaries-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-23 07:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-02 15:15+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: Swedish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid "Invalid configuration value for default dictionary"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
msgid ""
"An invalid value has been found for a configuration setting for dictionaries-"
"common. \"${value}\" does not correspond to any installed package on the "
"system."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "That is usually caused by problems at some time during packages "
#| "installation, where the package providing [${value}] was selected for "
#| "installation but finally not installed because of errors in other "
#| "packages."
msgid ""
"This is usually caused by previous problems during package installation, "
"where the package providing \"${value}\" was selected for installation but "
"finally not installed because of errors in other packages."
msgstr ""
"Det orsakas vanligtvis av problem någon gång under paketinstallation, då "
"paketet som tillhandahöll [${value}] valdes för installation men blev till "
"slut inte installerat på grund av fel i andra paket."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To fix this error, reinstall (or install) the package that provides the "
#| "missing value.  Then, if you don't want this package on your system, "
#| "remove it, which will also remove its debconf entries. Menu to be shown "
#| "after this message will try to leave the system in a working state until "
#| "then."
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides "
"\"${value}\". Then, if you don't want that package on this system, remove "
"it, which will also delete this configuration setting. A menu of choices "
"will be shown after this message in order to leave the system in a working "
"state until you fix the problem."
msgstr ""
"För att fixa detta fel bör du installer om (eller installera) paketet som "
"tillhandahåller det saknade värdet. Om du sedan inte vill ha detta paket på "
"ditt system kan du ta bort det, vilket också tar bort dess debconf-poster. "
"Menyn som visas efter detta meddelandet kommer att försöka hålla kvar "
"systemet i ett fungerande tillstånd tills dess."

#. Type: error
#. Description
#. TRANSLATORS: DO NOT TRANSLATE variable names such as ${value}
#: ../dictionaries-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
#| "renaming (e.g., wenglish-> wamerican). In this case it is harmless and "
#| "everything will be fixed after you select your default in the menu(s) "
#| "shown after this message."
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist "
"renaming (e.g.: wenglish -> wamerican). In this case it is harmless and "
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) shown "
"after this message."
msgstr ""
"Detta felmeddelande kan även dyka upp när ett ispell-lexikon eller en "
"ordlista döps om (t ex wenglish->wamerican). Om så är fallet är det ofarligt "
"och allt kommer att fixas när du valt vad som ska vara standard i menyn/"
"menyerna som visas efter detta meddelande."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "${echoices}"
msgstr "${echoices}"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:4001 ../dictionaries-common.templates:5001
msgid "Manual symlink setting"
msgstr "Manuell inställning av symlänkar"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid "System default ispell dictionary:"
msgstr "Vilket ispell-lexikon skall vara standard på systemet?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Please indicate which dictionary ispell should use as system-wide default "
"when no other spell-checking dictionary is specified."
msgstr ""
"Ange vilket lexikon ispell ska använda som standard på systemet när inga "
"andra lexikon är specificerade."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"This sets up the /usr/lib/ispell/default.aff and /usr/lib/ispell/default."
"hash symlinks, as well as ispell's global ispell-wrapper and Emacs defaults."
msgstr ""
"Detta installerar symlänkarna /usr/lib/ispell/default.aff och /usr/lib/"
"ispell/default.hash likväl som ispells globala ispell-wrapper och Emacs-"
"standard."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"Use \"Manual symlink setting\" if you want to handle the symlinks yourself. "
"In this case ispell will have no global ispell-wrapper or Emacs defaults."
msgstr ""
"Använd \"Manuell inställning av symlänkar\" om du vill hantera symlänkarna "
"själv. I det här fallet kommer ispell inte ha en global ispell-wrapper eller "
"Emacs-standard."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:4002
msgid ""
"The default ispell dictionary can be changed at any time by running \"select-"
"default-ispell\"."
msgstr ""
"Standardlexikon för ispell kan ändras när som helst genom att köra \"select-"
"default-ispell\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid "System default wordlist:"
msgstr "Vilken ordlista skall vara standard på systemet?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"Please indicate which wordlist the \"/usr/share/dict/words\" symlink should "
"point to. This will provide a simple list of dictionary words for basic "
"spell-checking and word searches. Use \"Manual symlink setting\" if you want "
"to handle this symlink yourself."
msgstr ""
"Ange vilken ordlistan som symlänken \"/usr/share/dict/words\" ska peka på. "
"Denna kommer att tillhandahålla en enkel lista med uppslagsord för enkel "
"rättstavning och för att leta efter ord. Använd \"Manuell inställning av "
"symlänkar\" om du vill hantera denna symlänk själv."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:5002
msgid ""
"The default wordlist can be changed at any time by running \"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr ""
"Standardordlistan kan ändras när som helst genom att köra \"select-default-"
"wordlist\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
msgstr ""
"Flytta filer under /usr/dict som inte följer FHS till /usr/dict-pre-FHS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"Some files (instead of symbolic links) have been found in \"/usr/dict\", a "
"location deprecated by the Filesystem Hierarchy Standard (FHS) in favor of "
"\"/usr/share/dict\"."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
msgid ""
"If you accept this option, everything under \"/usr/dict\" will be moved to "
"\"/usr/dict-pre-FHS\", and a symbolic link named \"/usr/dict\" will be "
"created pointing to \"/usr/share/dict\"."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Although no current Debian package uses that obsolete /usr/dict location, "
#| "not having that symlink may break some of your old applications that used "
#| "it, so you are encouraged to let the files be moved and the link be set "
#| "up."
msgid ""
"Although no current package uses the obsolete /usr/dict location, not having "
"the symlink may break legacy software, so you are encouraged to allow this "
"change."
msgstr ""
"Trots att inga nuvarande Debianpaket använder den föråldrade platsen /usr/"
"dict kan vissa av dina gamla program som använde den gå sönder om du inte "
"har den symboliska länken. Du uppmanas därför att låta filerna flyttas och "
"länken skapas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "Ta bort föråldrad /etc/dictionary-länk?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
msgid ""
"This system has an obsolete symlink \"/etc/dictionary\". This is no longer "
"meaningful, and should be removed."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You will be called to explicitly select the default wordlist during "
#| "installation of wordlist packages. You can change your selection at any "
#| "time by running 'select-default-wordlist'."
msgid ""
"You will be asked to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any time "
"by running \"select-default-wordlist\"."
msgstr ""
"Under installation av ordlistepaket kommer du uppmanas att uttryckligen "
"välja den ordlista som ska vara standard. Du kan ändra ditt val när som "
"helst genom att köra \"select-default-wordlist\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr "Problem med att bygga om en ${xxpell}-hashfil (${hashfile})"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
msgid "The following error happened:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This error was caused by package providing '${hashfile}', although it can "
#| "be made evident during other package postinst. Please complain to the "
#| "maintainer of package providing '${hashfile}'."
msgid ""
"This error was caused by a package providing \"${hashfile}\", although it "
"may be triggered by another package's installation. Please submit a bug for "
"the package providing \"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Detta fel orsakades av paketet som tillhandahåller \"${hashfile}\", även om "
"det kan visa sig under slutfasen av installationen av andra paket. Påtala "
"detta för den som är ansvarig för paketet som tillhandahåller "
"\"${hashfile}\"."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
#| "'${hashfile}'."
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with "
"\"${hashfile}\"."
msgstr ""
"Till dess att detta problem är fixat kommer du inte att kunna använda "
"${xxpell} med \"${hashfile}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:9001
msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
msgstr "Ta bort föråldrad symbolisk länk /usr/dict?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "A non FHS /usr/dict symlink has been found. Since it is obsolete, no "
#| "Debian package currently uses that location and none of your programs "
#| "should rely on it, so you are strongly suggested to accept its removal."
msgid ""
"This system has an obsolete symlink \"/usr/dict\", which is not compliant "
"with the Filesystem Hierarchy Standard. No packages currently use that "
"location, and none of your programs should rely on it, so it should be "
"removed."
msgstr ""
"En symbolisk länk, /usr/dict, som inte följer FHS har hittats. Eftersom den "
"är föråldrad, och inga Debianpaket använder den platsen samt att inga av "
"dina program bör lita på att den finns där, rekommenderas du starkt att "
"tillåta att den tas bort."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist are not set here"
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist not set"
msgstr "Standardvärden för ispells lexikon/ordlistor anges inte här."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Running 'dpkg-reconfigure dictionaries-common' will not set the default "
#| "values for ispell dictionary/wordlist. Running 'dpkg-reconfigure ispell' "
#| "will not set the default ispell dictionary."
msgid ""
"Running \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" will not set the default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running \"dpkg-reconfigure ispell\" "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr ""
"Att köra \"dpkg-reconfigure dictionaries-common\" kommer inte att bestämma "
"standardvärdet för ispells lexikon/ordlista. Att köra \"dpkg-reconfigure "
"ispell\" kommer inte att bestämma ispells standardlexikon."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Use instead 'select-default-ispell' or 'select-default-wordlist' scripts."
msgid ""
"You should instead use the \"select-default-ispell\" or \"select-default-"
"wordlist\" commands for that purpose."
msgstr ""
"Använd istället skriptet \"select-default-ispell\" eller \"select-default-"
"wordlist\"."

#, fuzzy
#~| msgid "An invalid debconf value [${value}] has been found"
#~ msgid "An invalid or empty debconf value \"${value}\" has been found."
#~ msgstr "Ett felaktigt debconf-värde [${value}] har hittats"

#~ msgid "It does not correspond to any installed package in the system."
#~ msgstr ""
#~ "Det stämmer inte överens med något paket som är installerat på systemet."

#~ msgid ""
#~ "Some stuff under /usr/dict that is not a symlink to /usr/share/dict has "
#~ "been detected in your system. /usr/share/dict is now the FHS location for "
#~ "those files. Everything under /usr/dict can be moved to /usr/dict-pre-FHS "
#~ "and a symlink /usr/dict -> /usr/share/dict set."
#~ msgstr ""
#~ "Några filer hittades under katalogen /usr/dict, vilken inte är en "
#~ "symbolisk länk till /usr/share/dict. /usr/share/dict är numera den FHS-"
#~ "kompatibla platsen för dessa filer. Allt under /usr/dict kan flyttas "
#~ "till /usr/dict-pre-FHS och den symbolisk länken /usr/dict -> /usr/share/"
#~ "dict kan skapas."

#~ msgid ""
#~ "There is a /etc/dictionary link in your system. This is obsolete and no "
#~ "longer means anything. You are strongly suggested to allow removal of "
#~ "that link."
#~ msgstr ""
#~ "Det finns en /etc/dictionary-länk på ditt system. Denna är föråldrad och "
#~ "har inte längre något syfte. Du rekommenderas starkt att tillåta att den "
#~ "länken tas bort."

#~ msgid "** Error: ${errormsg}"
#~ msgstr "** Fel: ${errormsg}"

#~ msgid ""
#~ "If for whatever reason you need that symlink, recreate it again, but you "
#~ "are suggested to better fix your old programs to use the current /usr/"
#~ "share/dict location."
#~ msgstr ""
#~ "Om du av någon anledning behöver den symboliska länken kan du återskapa "
#~ "den igen, men du rekommenderas istället att fixa dina gamla program så "
#~ "att de använder den nuvarande platsen /usr/share/dict."

Reply to: